Úradná správa č. 6 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Začiatky súťaží:

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 1.kolo 18.08.2019 o 16.00 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 1.kolo 25.08.2019 o 16.00 hod.

2.Vzájomná dohoda:

2.1. Športový klub Nesluša - TJ Olešná  MFS 3.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 01.09.2019 o 15.30 hod.

2.2. FK VADIČOV - TJ Slovan Rudinská  MFS 1.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc dňa 18.08.2019 o 17.00 hod.

3.Upozorňujeme FK:

3.1. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade,že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.

3.2. Pre identifikáciu hráča už nie je povinné nosiť RP do kabíny R. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

Úsek mládeže:

1. Začiatky súťaží:

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 1.kolo 31.08.2019 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 1.kolo 01.09.2019 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 1.kolo 01.09.2019 o 12.00 hod.

2. Pre súťažný ročník 2019/2020 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 21.08.2019 (ISSF)

3. Upozorňujeme FK:

3.1. Zmena pravidiel súťaže mladších žiakov ,podľa RS čl.4 bod 1.

4. KM schvaľuje striedavé štarty:

Adam Bocko (1369939) - FK Slávia Staškov -> TJ SLOVAN KLOKOČOV

Samuel Kajánek (1288950 - FK Slávia Staškov -> FK Polom Raková

David Stuchlík (1348701) - TJ SLOVAN KLOKOČOV -> TJ Kysučan Korňa

Viliam Vrbinár (1348252) - TJ SLOVAN KLOKOČOV -> TJ Kysučan Korňa

Pavol Rameš (1372578) - TJ Tatran Krásno nad Kysucou -> TJ Štart Dunajov

5. KM zvoláva na stredu 21.8.2019 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov FK pre súťaže prípraviek.

Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 20.8.2019 do 24.00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

1.DO dáva klubom na vedomie prenesenie nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2018/2019 do súťažného ročníka 2019/2020 u týchto hráčov:

a.Peter Vnuk (1253006) ŠK Radoľa – 1 MFS

2.DO na základe žiadosti klubu TJ Kysučan Ochodnica o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu u hráča Róbert Marčan (1106843) podľa čl. 37/6 DP rozhodol o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 Eur podľa čl. 12/2 DP. (10 Eur MZF)

3.DO oznamuje klubom, že hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka napomínaný 5,9,12,15 ŽK podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu OBFZ cez ISSF. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 5 ŽK – pokuta 30 Eur, 9 ŽK – pokuta 60 Eur, 12 ŽK – pokuta 90 Eur, 15 ŽK – pokuta 120 Eur.

4.DO dáva klubom na vedomie zoznam hráčov, ktorí sú v podmienečnom treste na skúšobnú dobu:

a.Jaroslav Minárik (1322291) FK Vadičov – zostatok 2 týždne v termíne do 22.8.2019

b.Maxim Tichý (1294877) MŠK Snežnica – zostatok 1 týždeň v termíne do 12.9.2019

c.Dominik Kubalák (1312517) FK Čadca – zostatok 6 mesiacov a 24 dní v termíne do 24.7.2020

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.1:

• 1K NE 18.08.2019 16:00 VI.liga DOUBLE STAR BET ŠK Radoľa – TJ Olešná: R Hrtús za Sikora

• 1K NE 18.08.2019 17:00 VI.liga DOUBLE STAR BET FK Vadičov – TJ Slovan Rudinská: R Sikora za Hrtús, AR2 Jantoš za Handlovský

2. Žiadame R, aby pred stretnutím 1.kola VI. ligy DOUBLE STAR BET vykonali krátku poradu s kapitánmi a vedúcimi oboch družstiev, z dôvodu krátkej inštruktáže nových zmien pravidiel futbalu.

3. Náhradný letný seminár R a DZ sa uskutoční 6.9.2019 o 17.00 (piatok) v zasadačke budovy ObFZ Kysúc v Čadci. Zúčastnia sa ho R a DZ, ktorí neboli na riadnom termíne. Bez absolvovania LS (zmien pravidiel futbalu), nebudú môcť byť R a DZ delegovaní na MFZ (minimálne do konca jesennej časti). Termín náhradného LS je konečný !!!

4. Oznamujeme R a DZ v pôsobnosti SsFZ, že nový rozpis súťaží si môžu vyzdvihnúť počas úradných hodín na sekretariáte ObFZ Kysúc.

5. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

6. Aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22- b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.

3. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

4. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00


Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

2. Usmernenie: Nahrávanie športových udalostí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (,,GDPR") v čl. 85 stanovuje, že členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby. V podmienkach Slovenskej republiky sa uvedená právna úprava nachádza v Občianskom zákonníku, konkrétne v ustanoveniach §§ 11-16 o ochrane osobnosti.

Podľa ustanovenia § 12 OZ, prejavmi osobnej povahy sú: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy. Takéto prejavy osobnej povahy sa môžu použiť len so súhlasom fyzickej osoby. Občiansky zákonník však zároveň v § 12 ods. 2 a 3 ustanovuje, kedy povolenie fyzickej osoby nie je potrebné. Ide o prípady tzv. zákonných licencií. Zákon rozlišuje medzi dvoma druhmi zákonných licencií. V odseku 2 ide o zákonnú licenciu, ktorá umožňuje jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby na úradné účely  na základe zákona. Zákonnou licenciou uvedenou v odseku 3 je tzv. spravodajská zákonná licencia. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).

S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy