Úradná správa č .6 - 18/19

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP. Pokyny týkahúce sa RP:

2.1. Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP, pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS všetkých kategórií je platným RP plastový RP.

2.2. Hráč smie nastúpiť na MFS bez platného RP len v prípade ak:

a) Hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v systéme ISSF

a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou a RP mu ešte nebol do termínu MFS dodaný.

b) Hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF

a predloží platný RP riadiacej komisii najneskôr do 48 hod. od začiatku MFS. V prípade, ak

hráč nemôţže predložiť RP z dôvodu, že RP bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží

v stanovenej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.

c) R za účasti kapitánov družstiev (u mládeže aj VD) identifikuje hráča podľa predloženého osobného

dokladu totožnosti, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v podaní k zápasu v ISSF

na príslušnú riadiacu komisiu. Obdobne postupuje R aj prípade postupu podľa písm. a)

a b). V prípade, ak hráč nemá na MFS platný RP, osobný doklad totožnosti s fotografiou

a ani preukaz poistenca, R takého hráča nepripustí ku hre a túto skutočnosť uvedie v podaní

k zápasu v ISSF na príslušnú riadiacu komisiu.

3. Upozorňujeme FK.

3.1. Na základe žiadosti klubov ŠK Radoľa, ŠK Nesluša, že tieto mužstvá odohrajú všetky domáce stretnutia v sobotu UHČ

pre súťažný ročník 2018/2019

3.2. FK Horný Vadičov a nových účastníkov VI. ligy FK Lodno, OŠK Snežnica, TJ Slávia Zákopčie na dodržiavanie

RS čl.9/m - povinnosť vyhotovenia videozáznamu

3.3. Na dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby HR prípadne DZ. Tlačivo je umiestnené

na stránke ObFZ v sekcii dokumenty. HR v prípade neúčasti DZ odošle resp. osobne odovzdá naskenovanú kópiu

vyplneného tlačiva usporiadateľskej služby z prvých troch kôl na sekretariát ObFZ Kysúc.

 

4. Vzájomná dohoda.

4.1. TJ Kysučan Ochodnica - FK Lodno MFS 1. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.08.2018 o 16,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1. Súťaže prípraviek riadené ObFZ Kysuce boli rozdelené do 2 skupín Horné a Dolné Kysuce:

Horné Kysuce: FK Čadca, TJ Slovan Skalité, Tatran Oščadnica, Športový klub SLOVANIA, FK Tatran Turzovka, FK Polom Raková

Dolné Kysuce: Tatran Krásno nad Kysucou, Pokrok Stará Bystrica, FK Vadičov, OŠK Rudina, MŠK Snežnica, FK Lodno

2. KM schvaľuje striedavé štarty:

Jakub Pavlík (1338991)                   TJ Slovan Podvysoká - TJ Slovan Klokočov

Tomáš Blinka (1378987)                   TJ Slovan Podvysoká - TJ Slovan Klokočov

Sebastián Bazelides (1379677)            FK Slavia Staškov   - Športový KLUB SLOVANIA

3. Schválené dohody o vytvorení spoločného družstva: FK Radoľa a MŠK Snežnica v kategórii U19

4. Oznamujeme FK, že v prípade hráča so striedavým štartom je možno použiť sken RP.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.1:

Mládež SsFZ

• 2K SO 11.08.2018 10:00 3A.liga žiaci ŠK Čierne – FK Terchová: R Mikula za Fonš

• 2K NE 12.08.2018 12:30 2S.liga žiaci FK Polom Raková – FK Čadca: R Mikula za Fonš

2. Náhradný letný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.8.2018 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ v Čadci.

3. Upozorňujeme R, že pre nový súťažný ročník 2018/2019 musia mať zaplatené členské 10 eur. Je možné si faktúru vygenerovať cez ISSF, alebo priniesť 10 eur na sekretariát a členské vám bude zaplatené hromadne. Taktiež si skontrolujte platnosť registračného preukazu. Ak vám platnosť končí, treba si objednať nový RP cez ISSF systém, alebo nahlásiť objednanie na sekretariáte (priniesť 5 eur) a RP budú objednané hromadne. Platí aj pre nových R, ktorí ešte nemajú RP. Úradné hodiny na sekretariáte sú každú stredu a piatok od 10.00-17.00.

4. Ak si budete členské platiť individuálne cez ISSF, údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Taktiež ak si budete riešiť nový RP individuálne, treba si ho vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez zaplateného členského a platného RP nebudete môcť byť delegovaní na MFS, pretože ISSF to neumožní.

5. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

1.  D.org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2017/2018 do súťažného ročníka 2018/2019 u týchto previnilcov :

a. Štefan Slivoň (1222461) FK Vadičov  - do 10.11.2018

b. Dávid Baláž (1399328) Javorník Makov U19 - do 21.8.2018

c. Tomáš Cabúk (1146622) vedúci družstva Slávia Zákopčie - do 9.9.2018

d. Peter Riško (1217280) kapitán družstva Slávia Zákopčie - do 9.9.2018

e. Ľubomír Chovanko (1055453) vedúci družstva MŠK KNM - do 22.11.2018

f. Roman Toka (1156290) tréner družstva MŠK KNM - do 22.11.2018

2. D.org. považuje podanie TJ Kysučan Ochodnica za bezpredmetné nakoľko v danej veci bol videozáznam odoslaný v požadovanom termíne.

3. Adam Kulas (1319325) Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 18.6.2018. DP čl. 45/1,2a , čl. 9/2c ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

4. Pavol Dubovicky (1122379) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 18.6.2018. DP čl. 45/1,2a , čl. 9/2c ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

Oznam o organizovaní doškoľovacieho seminára trénerov v Kalinove dňa 29.08.2018 (streda - štátny sviatok):

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec

doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie)

v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo.

Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive

prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny

k platbe a program seminára.

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

 

 

Správy zo sekretariátu.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

Futbalové zväzy