Úradná správa č. 6 - 15/16

zo dňa 14.08.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS 2. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 09.08.2015

1.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 12.08.2015

2. Vzájomne dohody:

2.1.  MŠK KNM "B" Povina -TJ Tatran Turzovka  4.kolo dňa 23.08.2015 o 14.00 hod. HP Povina.

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

MŠK KNM "B" Povina- TJ Kysučan Ochodnica (výpadok internetového pripojenia)

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 23.08. 2015 o 16.00 hod.:

MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO B - FK TATRAN TURZOVKA (HP Povina o 14:00 hod.)

TJ POKROK STARÁ BYSTRICA - ŠK RADOĽA

TJ KYSUČAN KORŇA - TJ KYSUČAN OCHODNICA

SPARTAK VYSOKÁ NAD KYSUCOU - TJ SLOVAN PODVYSOKÁ

FK POLOM RAKOVÁ - TJ SLOVAN RUDINSKÁ

TJ TATRAN OŠČADNICA - TJ SLOVAN NOVÁ BYSTRICA

FK NESLUŠA - FK ČADCA B

4.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 23.08. 2015 o 16.00 hod.:

FK LODNO - OŠK RUDINA B

TJ SLÁVIA ZÁKOPČIE - OŠK SNEŽNICA

TJ OLEŠNÁ - voľno

TJ SPARTAK RADÔSTKA - TJ BESKYD SVRČINOVEC

FK VADIČOV - TJ ROZKVET KLUBINA

5. Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice. Je potrebné, aby zmenu potvrdilo podaním resp. e-mailovou poštou FK, ktorého sa týka zmena a vyjadrilo svoj súhlas.

Úsek mládeže:

1. Schvaľujeme:

1.1. Dohodu o spoločnom družstve mládeže medzi MŠK Snežnica a OŠK Snežnica. Spoločné družstvo mládeže bude voči tretím osobám vystupovať ako klub MŠK Snežnica, ktoré je zaradené v súťaži s názvom V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc.

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

2. Peter Gašinec (1240908) Kysučan Ochodnica zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 10.8.2015. DP čl. 45/1,2, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

3. D. org. začína podľa DP čl. 71/2c disciplinárne konanie voči hráčovi družstva Kysučan Ochodnica Marián Holka (1242728) zo zápasu 2. kola VI. ligy  medzi MŠK Kysucké Nové Mesto B – Kysučan Ochodnica hraného dňa 9.8.2015 (DP čl. 48/1c). D.org. žiada menovaného o písomné vyjadrenie k predmetnej udalosti v termíne do 19.8.2015 do 12:00 pod následkami disciplinárnych opatrení. D.org podľa DP čl. 76/1,2 predbežným opatrením pozastavuje menovanému športovú činnosť do vyriešenia prípadu.

4. Erik Kováč (1234331) ŠK Radoľa zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 10.8.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

5. Peter Červenec (1151656) Spartak Vysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 10.8.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny v DL č.3 :

•FK ČADCA B - TJ TATRAN OŠČADNICA (HP Horelica) Podolák za Jedináka

2. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 17.8. o 15:00 hod. R: Macejko, Kubiš, Maják, Petrák mladší, Ševčík, Nekoranec

3. Schválená registrácia R: Petrák Miroslav ml. do klubu Vysoká nad Kysucou

4. KR pozýva na deň 19.5. o 15:00 hod. DZ ObFZ Kysúc: Grznár, Hurík, Ľ. Jurišta, Mihalda, Moják, Ploštica, Š. Vojtuš, Vrtel – účasť nutná

5. Ospravedlnení R: Dikoš 16.8., Štefan 16.8., Zacher 16.8., Goliášová 16.8., Kamenišťák 16.8., Mikula 16.8., Jedinák 16.8. – oneskorene

6. Oznamujeme FK, že rozhodnutím KM SsFZ sú zrušené z dôvodu nepriaznivého počasia všetky mládežnícke stretnutia DORASTU a ŽIAKOV počas nasledujúceho víkendu v dňoch 15.8. a 16.8.2015. Náhradné termíny sú stanovené nasledovne: dorast ( štvrtok 20.8.2015 - 2.liga U19-17 15:30, 18:00, 3.a 4.liga U19 18:00), žiaci ( streda 19.8.2015 - 2. a 3.liga U15-13 16:00 a 18:00). Ďalšie pokyny a termín pre 1.ligu U15-12 vyjdú v nasledujúcej US.

7. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016.

8. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zavádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,

- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,

- Odstupné zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),

- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,

- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,

- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,

- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),

- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Pri výpočte odstupného podľa čl. 37 je potrebné si uvedomiť, že hráč, po dovŕšení 18. roku, sa považuje v zmysle matričnom za dospelého a jeho prestup teda smeruje do príslušného družstva dospelých nového klubu.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Medzinárodné transfery:

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

2. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom; zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu - musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 23. augusta (nedeľa) 2015 v Banskej Bystrici – Kremničke od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 17. augusta (pondelok) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy