Úradná správa č. 5 - 20/21

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1.1.RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

1.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

1.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

1.4. Na zmenu termínu/výnimky/ TJ Štart Dunajov - Nedeľa UHČ

1.5. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ. R v prípade neúčasti DZ odošle resp. osobne odovzdá naskenovanú kópiu vyplneného tlačiva usporiadateľskej služby z prvých troch kôl na sekretariát ObFZ Kysúc. Tlačivo nájdete :http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html V prípade nedodržiavania odstupujeme DK.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. Slovan Podvysoká - Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.2. MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov 6.kolo a 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.Na základe predloženej zmluvy schvaľujeme zmenu HP ŠK Nesluša, všetky domáce zápasy jesennej časti odohrajú na HP Povina

Úsek mládeže:

1.Pre súťažný ročník 2020/2021 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 18.08.2020 (ISSF)

2. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 25.8.2020 do 24.00 hod. Stretnutie zástupcov FK sa uskutoční dňa 26.8.2020 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

4. Schvaľuje striedavé štarty:

Adrián Jantošík (1357208) – FK Slávia Staškov -> TJ SLOVAN KLOKOČOV

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

1. Vylúčený po 2 ŽK: DS – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2 b2 a čl. 37/3 DP:

a) Jakub Slivka (1274569) TJ Štart Dunajov (10 eur MZF)

b) Jakub Kopas (1296460) MŠK Snežnica (10 eur MZF)

Obaja od 3.8.2020

2. Vylúčený po ČK: DS – Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2 b2 a čl. 48/1c DP:

Adam Koprna (1346047) TJ Štart Dunajov , vylúčený za HNS – hrubá urážka R. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b DP od 3.8.2020 do 31.8.2020 (10 eur MZF)


Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.2:

• 2K NE 09.08.2020 16:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – FK Vadičov: R Kubalík za Klušák

2. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“. V časti členské poplatky si vyberiete poplatok (Rozhodca / Delegát – členský poplatok 11€). Faktúru potom uhradíte cez IB, poštovou poukážkou... Kto si s tým nebude vedieť dať rady, členské môže po dohode s p. Rumanovou uhradiť v pracovnom čase na futbalovom zväze Čadci. Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS a nebudete delegovaní.

3. Oznamujeme R, že zápasové tričká si môžu vyzdvihnúť od pondelka u predsedu KR.

4. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cdf853b227f148.pdf


Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Tréner PPTF pre ObFZ Kysúc - Jaroslav Šidlo

Po korona prestávke pokračuje SFZ v projekte podpory talentovaných futbalistov zameraný na hráčov ročníky narodenia 2007, 2008, 2009.

Cieľom projektu je dať možnosť sa prezentovať chlapcom mimo útvary talentovanej mládeže a futbalové akadémie, reprezentovať výber ObFZ Kysúc a byť vybraný na záverečné regionálne sústredenia, turnaje a futbalové tábory za účasti súčasných a bývalých hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie a iných zvučných osobností z futbalových kruhov.

Hlavným vedúcim skupiny pre pôsobnosť ObFZ Kysúc je trénersko-metodickou komisiou SFZ poverený pán JAROSLAV ŠIDLO, tel.:+421 948 303 905, mail: jarsisro@gmail.com

Touto cestou Vás prosím vážení tréneri o nominácie vhodných adeptov zo svojich klubov k reprezentácii vašej práce s našimi kysuckými talentami a dať im šancu nazrieť do výberov aj mimo bežný klubový futbalový život.

Prvý kontrolný zraz zo štyroch je na programe predbežne 07.09.2020.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy