Úradná správa č. 5 - 17/18

Zo dňa : 09.08.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme:

1.1. FK na zmenu v ZÁPISE O STRETNUTÍ  MFS. Je potrebná registrácia osoby/príslušnosti pred súťažným ročníkom 2017/18, táto registrácia je

dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

1.2. FK na zmenu SP č.48 -  V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ

a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.

1.3. Skontrolovať platnosť RP pre súťažný ročník 2017/2018.

2.Oprava US č.4 2017/18 v bode 2.1. Športový klub Nesluša - TJ Slovan Podvysoká ( SO 12.8.2017 o 16.30 hod.,HP Rudinská)

3.ŠTK schvaluje HP TJ Kysučan Ochodnica na základe obhliadky dňa 10.8.2017

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo medzi TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica dňa 15.9.2017 o 15.30 hod

4.2.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 20.08.2017 o 16.00 hod.:

TJ Kysučan Korňa - FK Čadca (B)

TJ Slovan Podvysoká (A) - FK Polom Raková

FK Vadičov(A) - Športový klub Nesluša

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Tatran Oščadnica

ŠK Radoľa - TJ Pokrok Stará Bystrica (A)

TJ Olešná - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Spartak Radôstka - Voľno

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 2:

•2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná DZ Hurík

•2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Radoľa DZ Jurišta

•2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Pokrok Stará Bystrica (A) - TJ Slovan Nová Bystrica DZ Vrtel

•2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná AR2 Trúchly za Chovanca M.

•2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Radoľa AR1 Chovanec M za Trúchleho, AR2 Janec za Nekoranca

•2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica - FK Vadičov (A) AR2 Nekoranec za Janca

2.KR predvoláva na svoje zasadnutie za účelom objasnenia ďalšieho pôsobenia R v súťažiach ObFZ Kysúc dňa 16.8.2017 o 15:30 hod. R: Funtek, Kožák, Krenželák, Kupka, Laš, Maják, Riboň, Špalek O.

3.Ukončenie činnosti: PODOLÁK Jozef - KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu rozhodcovskú činnosť.

4.Dôrazne upozorňujeme R a DZ na povinnosť uhradiť ročný členský poplatok najneskôr do utorka, 15. 8. 2017. Bez jeho uhradenia Vám ISSF neumožní zúčastniť sa MFS! Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol).

Rozhodcovia, ktorí nemajú zaplatený členský poplatok:

Brodňan, Cisárik, Fonš, Funtek, Handlovský, Kačerík, Kožák, Krenželák, Kubiš, Kupka,  Maják, Riboň,  O. Šplaek., Š. Špalek, , Ľ. Jurišta

5.Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 16.8.2017 o 15:00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

1.Martin Bytčánek (1171099) Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 7.8.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

2.Peter Bednárik (1219020) Polom Raková – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 7.8.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

3.D.org. podľa DP čl. 30/1, SP čl. 12/3, 81/1d, RS čl. 28/11 ukladá klubu OŠK Rudina DO – pokutu 500 Eur.

 

Správy zo sekretariátu.

Návod ako vygenerovať platobný predpis http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Usmernenie:

V súvislosti s tým, že aktuálne nastavený legislatívny rámec pripúšťa riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra v jednoduchých prípadoch, kde sa zjavne nejedná o spor o výšku odstupného ale o nesplnenie povinnosti člena SFZ uhradiť odstupné určené podľa predpisu SFZ, aj cez disciplinárne konanie (porušenie čl. 64 Disciplinárneho poriadku SFZ), je na mieste, aby v záujme dosiahnutia rýchleho a efektívneho vyriešenia nezaplatenia odstupného za amatéra, ktoré nesie znaky disciplinárneho deliktu, bolo takéto konanie vyriešené práve cez príslušnú disciplinárnu komisiu.

 

K otázke miestnej príslušnosti je potrebné uviesť, že klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú disciplinárnu komisiu, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil, pričom disciplinárne konanie začína až na základe podnetu, nie automaticky. Až v prípade vzniku sporu (napr. klub pred DK preukáže alebo bude tvrdiť, že existuje dohoda o inej výške odstupného za amatéra ako by mala byť podľa predpisu SFZ - čl. 37 RaPP) bude daná príslušnosť Komory SFZ pre riešenie sporov.

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.

Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.

Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“

DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil

Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru

UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy