Úradná správa č. 48 - 18/19

Výkonný výbor - Stanislav Špila

 

VV na svojom zasadnutí dňa 26.06.2019 o.i. schválil:

1.Program aktívu ŠTK

a.Otvorenie

b.Vystúpenie generálneho partnera firmy QUICK SPORT

c.Príhovor predsedu ObFZ , legislatívne zmeny.

d.Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019.

e.Príprava súťažného ročníka 2019/2020.

f.Diskusia

g.Záver.

2.Schválil nominačné listiny R a DZ na súťažný ročník 2019/2020.

3.Schválil model odmeňovania R a DZ od súťažného ročníka 2019/2020.

Zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení.

2.Vyhodnotenie súť. ročníka 2018/2020

3.Prípravu súťažného ročníka 2019/2020.

4.Prípravu rozpisu súťaží 2019/2020.

5.Marketingovú spoluprácu ObFZ Kysúc na súťažný ročník 2019/2020.

6.Správu HK o platobnej disciplína oddielov.

 

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1. Termín aktívu je stanovený na 4.7.2019 o 17,00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

Program aktívu je uvedený vyššie v záveroch zo zasadnutia VV

2. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení 133eur - VI. liga, 100eur - VII. liga.

3. Zoznam prihlásených FK nájdete na stránke : www.futbalnet.sk

4. Upozorňujeme futbalové kluby ŠK Radoľa, OŠK Snežnica, TJ Slavia Zákopčie na povinnosť vyplývajúcu podľa Rozpisu súťaží 2018/2019 čl. 16 bod 2 -náhrada súperovi vo výške 100 eur za nenastúpenie na MFS spojená s nákladmi na zabezpečenie stretnutia.

5. Víťazmi jednotlivých kategórií súťažného ročníka 2018/2019 s právom postupu sú:

VI. liga muži - Pokrok Stará Bystrica

V . liga U19 dorast - ŠK Radoľa - MŠK Snežnica

IV. liga U15 starší žiaci - Štart Dunajov

IV. liga U13 mladší žiaci  - Športový klub Slovania Korňa

 

Úsek mládeže:

1. Zoznam prihlásených FK nájdete na stránke : www.futbalnet.sk

2. Upozorňujeme futbalový klub OŠK Rudina na povinnosť vyplývajúcu podľa Rozpisu súťaží 2018/2019 čl. 16 bod 2 -náhrada súperovi vo výške 66 eur za nenastúpenie na MFS spojená s nákladmi na zabezpečenie stretnutia.

3. Upozorňujeme kluby ktoré majú prípravky, aby zabezpečili ukončenie súťažného ročníka t.j. aby boli uzatvorené zápisy zo stretnutí. U klubov, ktoré nesplnia túto povinnosť hrozí zo strany SFZ nepoukázanie príslušných finančných dotácií.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

 

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.

2. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

 

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy