Úradná správa č. 47 - 19/20

 

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Aktív ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka sa neuskutoční (z dôvodu prísnych opatrení pre organizáciu podujatí).

Materiály s názvom Príprava súťažného ročníka 2020/2021 boli zaslané na e-mailové kontakty FK.

2. Zoznam prihlásených FK nájdete na stránke www.futbalnet.sk

3. Štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 20192020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode FK.

4. Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné

• dospelí VI. liga 66,5 eur, • dospelí VII. liga 50 eur, • dorast U19 0 eur, • žiaci U15 0 eur, • žiaci U 13 0 eur, • prípravka 0 eur

5. Predpokladané začiatky súťaží dospelých

VI. liga - 1.kolo 02.08.2020 o 16.30 hod.

VII. liga - 1.kolo 09.08.2020 o 16.30 hod.

6. Predpokladaný začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaný na 29-30.8.2020 (zmena na základe rozlosovania súťažného ročníka)

7. Upozorňujeme FK prihlásené v súťaži IV. liga U 13 QUICK SPORT na nefigurujúce družstvo ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC ( čakateľ ISSF manager).

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra: a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy