Úradná správa č. 45 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Aktív ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka sa neuskutoční (z dôvodu prísnych opatrení pre organizáciu podujatí). Informácie a komunikácia bude vykonaná e-mailovou a dotazníkovou formou.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2020/2021, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne  do 19.6.2020. V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informačný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk.

3. Štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode FK.

4. Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné:

• dospelí VI. liga: 66,5 eur, • dospelí VII. liga: 50 eur, • dorast U19: 0 eur, • žiaci U15: 0 eur, • žiaci U 13: 0 eur, • prípravka: 0 eur

5. Predpokladané začiatky súťaží dospelých:

VI. liga  - 1.kolo 02.08.2020 o 16.30 hod.

VII. liga - 1.kolo 09.08.2020 o 16.30 hod.

6. Predpokladaný začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaný na 06.09.2020

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 15.6.2020 otvorený v štandardnom režime

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy