Úradná správa č. 45 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne pozor zmena do 21.6.2019.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informáčný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený na 4.7.2019 o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Upozorňujeme:

3.1. FK na RS 2018/2019 čl.2 – v záujme regulárnosti si vyhradzuje riadiaca komisia právo zrušiť výnimky z hracích dní a časov pre posledné kolá.

3.2. FK na možnosť rozlosovania súťaží pre ročník 2019/2020 na základe počtu príhlásených družstiev dospelých  RS 2018/2019 čl.7/f -

 

Návrh súťaží od ročníka 2019/2020

6.liga – 12 účastníkov(8 družstiev z nadstavbovej časti + max. 4 družstva zo skupiny

o umiestnenie podmienené počtom vypadávajúcich z vyšších súťaží),

7.liga – minimálne 6 účastníkov.

 

4.Kontumujeme:

4.1 MFS VI.liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí nadstavbová časť o umiestnenie 6.kolo medzi TJ Slovan Nová Bystrica - OŠK Snežnica podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Nová Bystrica. Odstupujeme DK.

4.2 MFS VI.liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí nadstavbová časť o umiestnenie 6.kolo medzi ŠK Radoľa - TJ Slávia Zákopčie podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Radoľa. Odstupujeme DK.

5. Schvaľuje:

5.1. Na základe zápisu R a správy DZ strelca 3. gólu Samuel Masnica (1292925) v MFS 5.kolo nadstavbovej časti o postup medzi TJ Kysučan Ochodnica - TJ Pokrok Stará Bystrica.

6. Berieme na vedomie podanie R Ondrej Špalek

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.06.2019 o 16.30 hod.

1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

1.3. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité MFS 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.4. ŠK Čierne - FK LODNO MFS 18.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.5. ŠK Čierne - MŠK Snežnica MFS 21.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.06.2019 o 17.00 hod.

1.6. TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica MFS 17.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.30 hod.

 

2.Kontumujeme:

2.1 MFS V. liga U 19 QUICK SPORT  19.kolo medzi TJ Slovan Podvysoká - OŠK Rudina podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Podvysoká. Odstupujeme DK.

3.Berieme na vedomie podanie R Róbert Fonš (1088962) - nesprávne formulované podanie,odstupujeme KR

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.24

 

• 7K SO 08.06.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša – TJ Kysučan Korňa:

R Maják za Trúchly, AR1 Fonš za Chovanec M.

• 7K NE 09.06.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka – FK Vadičov: R Brodňan za Petrák ml.

• 7K NE 09.06.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – TJ Slovan Podvysoká:

R Petrák ml. za Brodňan

• 17K PI 07.06.2019 17:30 V.liga U19 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – MŠK Snežnica: R Cisarik, bez AR

 

Mládež SsFZ:

• 25K SO 08.06.2019 15:00 4A.liga dorast TJ Slovan Skalité – OFK Teplička nad Váhom: R Elsner, AR1 Chovanec M.

• 25K SO 08.06.2019 14:00 3S.liga dorast FK Slávia Staškov – Oravan Oravská Jasenica: AR1 Belko Ľ. za Elsner

2. Sťažnosť Športového klubu Nesluša, zo stretnutia 5K VI.ligy QUICK SPORT (nadstavbová časť o postup, Športový klub Nesluša – TJ Spartak Radôstka), vyhodnotila KR ako neopodstatnenú.

3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac máj 2019 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 14.06.2019 http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20R%20m%C3%A1j%202019.pdf

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

90. DS po 5 ŽK : nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/5a DP - Martin Šamaj (1235715) FK Lodno, od 3.6.2019 (10 EUR MZF).

91. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ, ukladá klubu TJ Slávia Zákopčie, zo zápasu 6.kola VI.ligy (nadstavbová časť o umiestnenie) medzi ŠK Radoľa - TJ Slávia Zákopčie, neodohraného dňa 1.6.2019 : DS podľa čl.59 DP - pokutu vo výške 50 EUR podľa čl.9/1c a čl.12 DP (10 EUR MZF).

92. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ, ukladá klubu OŠK Snežnica, zo zápasu 6.kola VI.ligy (nadstavbová časť o umiestnenie) medzi TJ Slovan Bystrica - OŠK Snežnica, neodohraného dňa 2.6.2019 : DS podľa čl.59 DP - pokutu vo výške 50 EUR podľa čl.9/1c a čl.12 DP (10 EUR MZF).

93. DO berie na vedomie odvolanie MŠK Snežnica a po prešetrení veci (vzhliadnutí videozáznamu) zo stretnutia 18.kola V.ligy U19 medzi MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká, hraného dňa 26.5.2019 - mení DS pre hráča MŠK Snežnica Maxim Tichý (1294877) - na pozastavenie výkonu športu na 3 týždne nepodmienečne od 27.5.2019 do 17.6.2019.

94. DO po prešetrení veci (vzhliadnutí videozáznamu) zo zápasu 18.kola V.ligy U19 medzi MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká, hraného dňa 26.5.2019, odstupuje R Lukáš Makyňa na KR ( nesprávny popis situácie pri udelení trestu).

 

 

Matričná komisia.

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto ObFZ Kysúc  žiadosť zamietne.

2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5 RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy