Úradná správa č. 45 - 13/14

zo dňa 27.06. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc , priraďovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční dňa 4.7.2014 (piatok) o 17.00 hod. v budove ObFZ Kysúc.

2. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

3. Prihláška do súťaže a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ najneskôr do 30.6.2013.Prihláška do súťaže (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) je potrebné poslať za každé mužstvo samostatne. Upozorňujeme FK na možnosť prihlásenia do súťaží v ročníku 2014/2015 nasledovné kategórie. I. trieda dospelí , II. trieda dospelí, I. trieda dorast, I. trieda starší žiaci , I. trieda starší a mladší žiaci (dvojičková súťaž), I. trieda mladší žiaci a súťaž prípraviek. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je a doklad o zaplatení štartovného (výška podľa jednotlivých súťaží čl. 6f RS) platba štartovného nie je realizovaná cez zbernú faktúru. K prihláške  do súťaže je potrebné priložiť kópiu výpisu z Obchodného registra alebo registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla a osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je klub platcom DPH) usmernenie.

4. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Kysúc, ŠTK bude prideľovať čísla pre vylosovanie súťažného ročníka podľa nasledovných kritérií:

a) Zaradené družstva mládeže a dospelých v súťažiach SsFZ a SFZ.

b) Zostupujúce družstva zo súťaží SsFZ.

c) Umiestnenie družstva v uplynulom ročníku.

d) Vzájomná dohoda výmeny prideleného čísla.

5. Podmienky zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 8 Rozpisu súťaže.

6. Upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

7. Začiatok súťažného ročníka 2014/2015 je 3.8.2014 o 16.30 hod.

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledok finálového stretnutia o celkového víťaza v kategórii st. žiaci Tatran Oščadnica – Slovan Klokočov 2:2.

2. Celkový víťaz v kategórii žiaci U 15 s právom postupu do 3. ligy SsFZ sa stáva TJ Slovan Klokočov.

3. TJ Slovan Klokočov ako celkový víťaz kategórie I. trieda st. žiaci  sa zúčastní Turnaja víťazov dňa 28.6.2014 miesto Palkovice (6 km od Frýdku Mistku).

4. TJ Slovan Skalité ako celkový víťaz kategórie I. trieda dorast sa zúčastní turnaja víťazov v Poľsku  dňa 28.6.2014 miesto Pogwizdowe (8 km od Cieszyna).

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

224. Kristián Špiriak, 1294315, Klokočov, žiak – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFZ od 23.6.2014. DP čl. 37/3, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 5 eur MZF).

225. DK na základe zápisu o stretnutí ukladá zo zápasu baráže, žiaci medzi Tatran Oščadnica – Slovan Klokočov hraného dňa 22.6.2014, vedúcemu družstva Tatran Oščadnica, Peter Gavlák, disciplinárne opatrenie – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace od 23.6.2014. DP čl. 48/1c, čl. 48/2b, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 16/1,3. (poplatok 10 eur MZF).

226. Na základe správy sekretariátu ObFZ Kysúc, DK ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ, disciplinárne opatrenie – upozornenie podľa DP čl. 64 ods. 1 písm. a, b, čl. 64 ods. 8, čl. 9 ods. 1 písm. a a čl. 10, týmto klubom, za neuhradenie splatnej MZF: a) Slávia Zákopčie, b) Kysučan Ochodnica, c) Spartak Radôstka, d) FK Čadca. Za prerokovanie disciplinárneho opatrenia vyššie uvedené kluby zaplatia po 10 eur v MZF.

227. DK, žiada kluby špecifikované v bode 226., v termíne do 2.7.2014 do 12.00 hod. o predloženie dokladu na sekretariáte ObFZ o úhrade nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote, DK uloží previnilcom disciplinárne opatrenie – pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, alebo preradenie do nižšej súťaže. DP 64 ods. 8.

228. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

229. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 2.7.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Školenie nových R sa uskutoční dňa 4.7.2014 o 16.00 hod. v budove ObFZ Kysúc.

2. Letný seminár R sa uskutoční 25.7.2014 o 17.00 hod, miesto bude upresnené dodatočne. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedeného seminára zúčastniť.

Správy zo sekretariátu

Dňa 4.7.2014 o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ sa uskutoční v zmysle stanov ObFZ Kysúc riadna konferencia ObFZ spojená s aktívom ŠTK s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie.

3. Vyhodnotenie činnosti VV ObFZ Kysúc.

4. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2013/2014.

5. Zmeny rozpisu súťaže 2014/2015.

6. Vylosovanie súťažného ročníka 2014/2015.

7. Rôzne

8. Záver

Konferencie sa zúčastnia , ako riadni členovia po 1.zastupcovi za každý futbalový oddiel ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy