Úradná správa č. 43 - 19/20

USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk.

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k Usmerneniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.5.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk nasledovné usmernenie:

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.5.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na tréning futbalistov

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu, - umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je použitie WC

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

- je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

- v prípade potvrdenia nákazy COVID-19 sa riadiť usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva

Dôležitá je najmä alergologická anamnéza, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov - slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu koronavírom.

Všetkým dotknutým osobám sa odporúča užívať (pokiaľ sa už tak nestalo) podporné prostriedky na zlepšenie imunity (kombinácia betaglukánov, vitamínov, stopových prvkov a molekulárneho vodíka). Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.5.2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatie súťažnej športovej povahy.

Hneď ako ÚVZSR povolí hromadné podujatia šúťažnej športovej povahy a usmerní opatrenia a povinnosti všetkých zúčastnených osôb pri ich organizácii, SFZ k tomu vydá usmernenie.

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, FMDr v. r. manažér zdravotnej starostlivosti SFZ

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2020/2021, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne  do 19.6.2020.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informáčný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk.

2. Štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode FK.

3. Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné:

• dospelí VI. liga: 66,5 eur

• dospelí VII. liga: 50 eur

• dorast U19: 0 eur

• žiaci U15: 0 eur

• žiaci U 13: 0 eur

• prípravka: 0 eur

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pracovníci sekretariátu ObFZ v zmysle nariadenia SFZ, pracujú v tomto období „z domu“. V prípade potreby kontaktujte:

Lenka Rumanová +421 908 934 081, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 905 814 966, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. SFZ prišiel s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u gól“. Výzva využiť čas a energiu v období, keď sme v dôsledku opatrení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská a športoviská, je adresovaná najmä mladým futbalistom, futbalistkám, ale aj širšej športovej verejnosti. „Trénuj a bav sa futbalom v izbe, na dvore, či na ulici“ - je odkaz zástupcov SFZ, ktorí neváhali natočiť pre vás videá zo svojich domovov so svojimi deťmi. V rámci tohto projektu chceme verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich reprezentantov a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať s domácou karanténou v tomto ťažkom období. Uvedený projekt nájdete na stránke SFZ : https://www.futbalsfz.sk/daj-covidu-gol.

Futbalové zväzy