Úradná správa č. 43 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Aktív ŠTK pre súť. roč. 2012/2013 sa uskutoční 6.7. 2012 od 17.30 hod. v Dome kultúry v Čadci(estrádna miestnosť 1. poschodie). Prihláška nebude zasielaná poštou, je zverejnená na internetovej stránke www.obfzkysuc.sk. v sekcii dokumenty. Účasť štatutárnych zástupcov klubov a ISSF manažérov na aktíve je povinná, rovnako ISSF manažérov klubov v pôsobnosti SsFZ.
 2. Podmienkou zaradenie klubu do súťaží ObFZ Kysúc je splnenie čl. 7 Rozpisu súťaže.
 3. Upozorňujeme kluby na vysporiadanie si všetkých medzioddielových záväzkov a záväzkov voči ObFZ Kysúc.
 4. Rovnako upozorňujeme na dodržiavanie čl. 6/e Rozpisu súťaže – organizovanie turnajov.
 5. ŠTK ObFZ Kysúc pripravuje Rozpis súťaží pre ročník 2012/2013. Žiadame a vyzývame kluby ObFZ Kysúc o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Klubom môže byť v rámci Rozpisu poskytnutá prezentácia aktivít a ich činností (partneri a pod.).
 6. Obhliadky HP a sociálneho zariadenia sa uskutoční v mesiaci júl 2012. Upozorňujeme kluby na dodržiavanie čl. 4/b.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Hlavne systémové zmeny ISSF k 1.7.2012:

1. Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov:

Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:

 • podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže,
 • podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži),
 • podľa zaradenia družstva  žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže).

2. Zmena v spôsobe realizácie transferov:

 • transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.

Príklad:

 1. Klub Polom Raková má družstvo dospelých zaradené v súťažiach SsFZ, tak všetky registrácie, hosťovania a prestupy (všetkých kategórií!!!) bude vybavovať cez matriku v Banskej Bystrici, avšak musí byť zachované, že ak sa transfer realizuje medzi dvoma matrikami, tak transfer (prestup, hosťovanie) od 1.7.2012 vybavuje tá matrika, do ktorej transfer smeruje. Tej matrike prislúcha aj poplatok.
 2. Klub ŠK Čierne má družstvo dospelých zaradené v súťažiach ObFZ Kysúc, tak všetky registrácie, hosťovania a prestupy (všetkých!! kategórií!!!) bude vybavovať cez matriku v Čadci, avšak musí byť zachované, že ak sa transfer realizuje medzi dvoma matrikami, tak transfer (prestup, hosťovanie) od 1.7.2012 vybavuje tá matrika, do ktorej transfer smeruje. Tej matrike prislúcha aj poplatok.

Ďalšie matričné zmeny:

 • Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak - dorastenec, je potrebné požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.
 • Po 1.7.2012 sa začnú vydáva výlučne "plastové" Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutné schválenie objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. ODPORÚČAME si preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.
 • Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový)
 • Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nové elektronické tlačivá (vyplnitelné formuláre).
 • Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na www stránke http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz

Kluby, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného (Čadca, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Rudinská, Svrčinovec) a aktívneho(Nesluša, Klokočov, K. Lieskovec, Podvysoká, Raková) klubového ISSF manažéra, nech bezodkladne vykonajú registráciu Klubového ISSF manažéra.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

260. DK po objasnení vecí vypočutím osôb, po vzhliadnutí videozáznamu, trestá z MFZ 25. kola I. triedy medzi KNM B –Zborov (10.6.2012) hráča Zborova Rastislav Nečeda, 911222, zastavením pretekárskej činnosti na 4 MFZ nepod. od 11.6.2012. DP 1/3b.

261. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

262. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR riešila R Blažek a udeľujeme mu po prešetrení celého prípadu napomenutie s výstrahou.
 2. Chyby v zápisoch 17.6.2012: R. Čambora -0,2; Novák -0,2; Maják -0,2; T. Čuboň -0,2; Ševčík -0,2.
 3. Letný doškoľovací seminár R ObFZ Kysúc sa uskutoční 3.8.2012 o 17.00 hod. miesto konania sa upresní dodatočne, účasť všetkých R povinná.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy