Úradná správa č. 42 - 19/20

Výkonný výbor - Stanislav Špila

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Kysúc hlasovaním „per rollam“ 13.5.2020 schválil

1. Model súťaží dospelých ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2020/2021 tak ako doposiaľ VI. liga a VII. liga

2. Štartovné pre mládežnícke družstvá ObFZ pre súťažný ročník 2020/2021 vo výške 0 eur

3. Štartovné pre družstvá dospelých  pre súťažný ročník 2020/2021 vo výške VI. liga 66,5 eur, VII. liga 50 eur

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2020/2021, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne  do 19.6.2020.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informáčný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk.

Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné:

• dospelí VI. liga: 66,5 eur

• dospelí VII. liga: 50 eur

• dorast U19: 0 eur

• žiaci U15: 0 eur

• žiaci U 13: 0 eur

• prípravka: 0 eur

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pracovníci sekretariátu ObFZ v zmysle nariadenia SFZ, pracujú v tomto období „z domu“. V prípade potreby kontaktujte:

Lenka Rumanová +421 908 934 081, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 905 814 966, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. SFZ prišiel s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u gól“. Výzva využiť čas a energiu v období, keď sme v dôsledku opatrení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská a športoviská, je adresovaná najmä mladým futbalistom, futbalistkám, ale aj širšej športovej verejnosti. „Trénuj a bav sa futbalom v izbe, na dvore, či na ulici“ - je odkaz zástupcov SFZ, ktorí neváhali natočiť pre vás videá zo svojich domovov so svojimi deťmi. V rámci tohto projektu chceme verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich reprezentantov a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať s domácou karanténou v tomto ťažkom období. Uvedený projekt nájdete na stránke SFZ : https://www.futbalsfz.sk/daj-covidu-gol.

Futbalové zväzy