Úradná správa č. 41 - 14/15

Riadna konferencia a aktív ŠTK sa uskutoční  04.07.2015 o 9:00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

Program riadnej konferencie ObFZ Kysúc.

1. Otvorenie, prehlásenie o konaní riadnej konferencie.

2. Schválenie pracovného predsedníctva , mandátovej komisie , návrhovej komisie , overovateľov zápisnice.

3.  Správa mandátovej komisie

4. Schválenie programu konferencie.

5. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc.

6. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc

7. Schválenie zmeny stanov ObFZ Kysúc.

8. Správa o hospodárení ObFZ Kysúc.

9. Správa revíznej komisie

10. Informácia o vyhodnotení súťažného ročníka 2014/2015

11. Informácia o pripravenosti súťažného ročníka 2015/2016.

12. Diskusia

13. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

Po skončení konferencie sa uskutoční aktív ŠTK / vylosovanie súťažného ročníka 2015/2016.

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2015/2016 sa uskutoční dňa 4.7.2015 (sobota) po skončení Konferencie v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na ObFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2015 pre každé družstvo samostatne. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení. Postupujte podľa manuálu!

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

Úsek dospelých :

1. Na základe vyhodnotenia súťažného ročníka 2014/2015 SsFZ je zostupujúcim mužstvom zo VI. ligy ObFZ Kysúc ŠK Javorník Makov B.

2. Berieme na vedomie oznámenie Mgr. Anny Psotnej o odstúpení z funkcie ISSF managera FK Nesluša dňom 22.6.2015.

Úsek mládeže :

1. Žiadame záujemcov o zaradenie družstva do kategórie prípravka aby zaslali prihlášku cez ISSF.

2. Berieme na vedomie oznámenie Slávia Staškov  o organizovaní turnaja žiakov U15.

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

216.  D. org. berie na vedomie písomné stanovisko R- Ondrej Špalek, pričom konštatuje, že v šetrení veci pokračuje ďalej a rozhodne po zabezpečení všetkých relevantných podkladov.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.7.2015 od 09:00 hod. v budove ObFZ Kysúc

2. Školenie nových R sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2015. Začiatok školenia KR oznamuje na deň 4.7.2015 od 10:30 hod. Záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť prostredníctvom mailu: sekretariat@obfzkysuc.sk , poprípade telefonicky 0908934081

3. Upozorňujeme rozhodcov, že k 30.6.2015 im budú rozviazané dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov na základe § 252j zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Nové pracovné zmluvy budú uzatvorená na letnom seminári R.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát bude od 29.6.2015 otvorený v úradných hodinách od utorka do piatka.

Žiadame kluby aby na sekretariát nahlásili delegátov Konferencie ObFZ Kysúc s právom hlasovať za ich klub do 1.7.2015.

Upozorňujeme , že každý člen SFZ (hráč, ISSF manager, ISSF tímový manager, rozhodca, člen komisie a podobne) musí mať vyžiadaný preukaz, inak ho systém zneaktívni. Pozor hlavne pri ISSF manageroch a tímových manageroch, nakoľko ak budú bez vyžiadaného RP, nebudú môcť pracovať v systéme. (predpokladaný dátum, kedy bude SFZ robiť zneaktívnenie je 1.7.2015)

Upozorňujeme hráčov aby si v predstihu vzhľadom na elektronické transfery zriaďovali hráčske kontá. Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu. Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy