Úradná správa č. 4 - 21/22

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Aktuálny Rozpis súťaží ObFZ Kysúc 21/22 nájde tu.

2. Usmernenie SFZ k spusteniu súťaží 16.07.21+ tlačivo čestné prehlásenie covid hráči funkcionári nájdete tu.

3. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/spravarealizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

Úsek dospelých

1. Začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, VI. ligy QUICK SPORT – 25.07.2021, VII. ligy QUICK SPORT - 01.08.2021.

2.Schvaľujeme:

2.1 Na základe predloženej zmluvy zmenu HP - ŠK Nesluša odohrá všetky domáce zápasy v jesennej časti pre súťažný ročník 2021/2022 na UT v Kysuckom Novom Meste.

3. Upozorňujeme:

3.1. FK na zmenu HP. Športový klub Nesluša odohrá svoje domáce MFS na umelej tráve v Kysuckom Novom Meste.

3.2. FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže je splnená povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK).

4. Vzájomná dohoda :

4.1.TJ Slovan Rudinská - FK VADIČOV MFS 2.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 1.8.2021 o 17.30 hod.

4.1.TJ Slovan Rudinská - TJ Tatran Oščadnica MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.9.2021 o 16.30 hod.

Úsek mládeže:

1. Začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže mládeže  21.-22.08.2021.

2. Pridelené čísla a výnimky družstiev VI. liga QUICK SPORT dorast U19 - 1.TJ Slovan Podvysoká (SO UHČ dosp.), 2.TJ Tatran Oščadnica (predzápas dosp.), 3.MŠK Snežnica (SO UHČ dosp.), 4.FK Polom Raková, 5.TJ Slovan Klokočov,6.FK Lodno, 7.TJ Beskyd Svrčinovec

3. Pridelené čísla a výnimky družstiev IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 - 1.TJ Slovan Podvysoká(predzápas dosp.) 2.TJ Slovan Skalité,3.OŠK Rudina,4.TJ Kysučan Ochodnica,5.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou,6.TJ Kysučan Korňa,7.TJ Slovan Nová Bystrica-TJ Spartak Radôstka

4. Pridelené čísla a výnimky družstiev IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 - 1.MŠK Snežnica (predzápas dosp.), 2.TJ Slovan Skalité, 3.OŠK Rudina, 4.ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, 5.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 6.FK Lodno (predzápas dosp.), 7.TJ Spartak Radôstka-TJ Slovan Nová Bystrica, 8.TJ Beskyd Svrčinovec

5. Predbežne príhlásené družstvá v súťaži prípravka -1.MŠK Snežnica, 2.FK Lodno, 3.TJ Pokrok Stará Bystrica, 4.TJ Slovan Skalité, 5.ŠK Nesluša, 6.FK Tatran Turzovka, 7.ŠK Horelica, 8.TJ Beskyd Svrčinovec, 9.TJ Kysučan Korňa, 10.TJ Tatran Oščadnica, 11.ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, 12.TJ Slovan Rudinská

6.Pre súťažný ročník 2021/2022 bude povolené max. 5 striedavé štarty. Termín evidovania je stanovený do 18.08.2021 (ISSF)

7. KM schvaľuje striedavé štarty:

Dávid Svystyak (1366689) Radoľa -> MŠK Snežnica

Jaroslav Rybánsky (1370423) Radoľa -> MŠK Snežnica

Martin Zajac (1400154)Radoľa -> MŠK Snežnica

Tadeáš Lisko (1402872) Radoľa -> MŠK Snežnica

Michal Maráček (1338888) Radoľa -> MŠK Snežnica

Peter Blažek (1380402) FK Tatran Turzovka -> TJ Kysučan Korňa

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.1:

• 1K SO 24.07.2021 17:30 VI.liga QUICK SPORT Športový Klub Nesluša – TJ Slovan Podvysoká: AR1 Kačerik za Jantoš, hracia plocha UT v KNM

• 1K NE 25.07.2021 17:30 VI.liga QUICK SPORT ŠK Radoľa – TJ Slovan Rudinská: R Jantoš za Hrtús, AR2 Vlček S. za Sikora

• 1K NE 25.07.2021 17:30 VI.liga QUICK SPORT FK Vadičov – TJ Olešná:AR1 Jedinák za Zacher

• 1K NE 25.07.2021 17:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Snaha Zborov nad Bystricou – FK Polom Raková: AR1 Belko D. za Kačerik

2. Letný seminár R a DZ sa uskutoční 30.7.2021 o 18.00 (piatok) v zasadačke budovy ObFZ Kysúc v Čadci.

3. Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:

a) uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).

b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

4. Ukončenie činnosti R Miroslav Brodňan. KR úprimne ďakuje za jeho dlhoročné pôsobenie.

5. Ukončenie činnosti DZ Jozef Vrtel, Ladislav Hurík. KR úprimne ďakuje za ich dlhoročné pôsobenie v pozícií rozhodcu a neskôr delegáta zväzu.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

Medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko - žiadosť o medzinárodný prestup obsahuje:

-kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ a 2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6.septembri, nie je možné transfer realizovať.

2. Upozorňujeme FK, FO na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021)

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

5. Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK:

- aby k žiadosti o vystavenie RP –u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

- v prípade transferu hráča , pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku - každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF.

Postup: klikne na ikonu „Môj účet“ a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí –zmeniť, následne klikne na „Moje členské poplatky“ a vygeneruje si faktúru. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzení.

6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. PONUKA PRE FUTBALOVÉ KLUBY Oprava všetkých typov lepených a šitých futbalových lôpt. Vladimír Čvapek , Štiavnik , kontakt: 0908533955

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy