Úradná správa č. 4 - 20/21

1. Z dôvodu PN pani Rumanovej Vás žiadame neodkladné záležitosti konzultovať písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk , alebo telefonicky Jozef Králik +421 948 643 507,  Stanislav Špila +421 907 360 541

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej ochorením Covid 19, opäť zahájenie majstrovských súťaží, považujeme za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu je potrebné si uvedomiť, že pandémia pretrváva. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné aj v pri príprave a organizácii futbalových stretnutí dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva najmä opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovaniavlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-vnedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domochkarantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Dúfame, že prijmete také opatrenia, možno aj nad rámec uvedených ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto ochorenia a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží.

3. Manuál stretnutí ObFZ Kysúc súťaží pre Covid 19 pre SR 2020 - 2021

A. Požiadavky k organizácií zápasov

1. Príjazd tímov do areálu štadióna

a) Príjazd tímov autobusom, resp. autami tak, aby bol zachovaný primeraný rozostup hráčov, resp. realizačných tímov. Doporučuje sa využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom.

b) Oddelený príchod mužstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového rozostupu medzi príchodmi jednotlivých mužstiev.

2. Šatne (tímy a rozhodcovia)

V prípade možnosti využiť voľné šatne, resp. miestnosti na rozdelenie jednotlivých tímov (napr. základná jedenástka - striedajúci hráči, resp. rozhodcovia - delegáti)

3. Predzápasová rozcvička

Zabezpečiť časový rozostup hráčov jednotlivých mužstiev pri príchode na rozcvičku a následne aj pri odchode z nej, aby sa predišlo súčasnému vstupu hráčov oboch mužstiev do šatní.

4. Kontrola výstroja / vstup tímov na hraciu plochu

a) Kontrola výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu bude vykonaná na HP pred stretnutím , pri lavičkách náhradníkov. Každé družstvo sa bude zdržiavať pred svojou lavičkou náhradníkov.

b) Vstup hráčov na HP musí byť koordinovaný – oddelený, každé družstvo vstupuje na HP samostatne.

5. Vstup tímov na hraciu plochu

a) Žiadna tímová fotografia

b) Žiadne podávanie rúk so súperom

6. Technická zóna / ihrisko

a) Technické zóny „čisté“, vydezinfikované

b) Rozdelenie sedenia na lavičke: Možnosť rozšírenia lavičky: buď na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha alebo doplneným dodatočných miest /lavičky, stoličky/ a následná úprava technickej zóny (zväčšenie)

7. Polčasová prestávka

Oddelený vstup mužstiev a rozhodcov do šatní, rovnako ako pred zápasom.

8. Odjazd tímov

Odjazd tímov (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.

B. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / hygienické požiadavky

1. Inštrukcia všetkým osobám, ktoré sa podieľajú na organizácii zápasu na štadióne, k základným hygienickým opatreniam (dezinfekcia rúk, hygiena pri kašľaní a kýchaní, vzdialenosť) stanoveným prítomným lekárom, resp. zdravotníkom

2. Minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápase.

3. Ak je to možné, zabezpečiť dezinfekciu rúk pred alebo do každej miestnosti.

4. Pravidelná dezinfekcia podlahy pred vstupom tímov.

5. Dvere by mali ostať v rámci možností otvorené čím sa minimalizuje kontakt s kľučkami.

6. Všetky fľaše musia byť uzavreté a určené pre konkrétnu osobu.

7. Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách s dodržaním 2m odstupov.

8. Kluboví doktori, resp. zdravotníci pracujú s rúškom, rukavicami a dezinfekciou na ruky a sú zodpovední za hygienu v areáli štadióna.

9. Osoby, ktoré sú v kontakte s viacerými hráčmi, by mali zvlášť dohliadať na hygienické opatrenia.

10. Všetci hráči /náhradníci/ + realizačný tím na lavičke náhradníkov okrem trénera družstva, sú povinní mať rúško .

11. Materiálne požiadavky

a) Dezinfekcia rúk – pri vstupe do areálu štadióna a v šatniach D + H

b) Dezinfekcia na podlahy

c) Jednorazové rúška

d) Prípadne podľa nariadenia teplomer

12. DOLEŽITÉ:

a) Verejná a mediálna pozornosť na masový futbal bude zvýšená v aktuálnej situácii s dôrazom na zodpovedné správanie smerom k hygiene a izolácii mimo hracej plochy.

b) Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby 22 hráčov a 1 až 3 rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika nákazy.

C. Dodatočné odporúčania

Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť

D. Organizátor stretnutia je povinný rešpektovať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva pre prípady zvýšenej intenzity hygieny a jej kontroly v prípade pandemických ochorení.

Kontrolnú činnosť o dodržiavaní týchto opatrení podávajú rozhodcovia formou správy v zápise o stretnutí.


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2020. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník 66,5 eur - VI. liga, 50 eur - VII. liga.

2.Upozorňujeme FK:

2.1.RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

2.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

2.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

2.4. Na zmenu termínu/výnimky TJ Štart Dunajov - Nedeľa UHČ

2.5. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ. R v prípade neúčasti DZ odošle resp. osobne odovzdá naskenovanú kópiu vyplneného tlačiva usporiadateľskej služby z prvých troch kôl na sekretariát ObFZ Kysúc. Tlačivo nájdete :http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html V prípade nedodržiavania odstupujeme DK.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. Slovan Podvysoká  - Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.2. Kysučan Ochodnica   - Slovan Rudinksá MFS 1.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.08.2020 o 17:00 hod.

4. Na základe predloženej zmluvy schvaľujeme zmenu HP ŠK Nesluša, všetky domáce zápasy jesennej časti odohrajú na HP Povina

5. Berieme na vedomie:

5.1. podanie ŠK Nesluša - uvedenie dôvodu nezaradeného mladežníckeho družstva.

5.2. podanie TJ Štart Dunajov - uvedenie dôvodu nezaradeného mladežníckeho družstva.

5.3. podanie FK LODNO - žiadosť o upresnenie organizovania domáceho majstrovského stretnutia z dôvodu ochorenia Covid 19

Úsek mládeže:

1.Pre súťažný ročník 2020/2021 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 18.08.2020 (ISSF)

2. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 25.8.2020 do 24.00 hod. Stretnutie zástupcov FK sa uskutoční dňa 26.8.2020 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc (opačné poradie)

4. Schvaľuje striedavé štarty:

Tomáš Tarana (1379926)  – MŠK Kysucké Nové Mesto -> TJ Kysučan Ochodnica

 

Disciplinárna komisia – Ľubomír Jurišta

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou, došlo k rozhodnutiu o ukončení amatérskych futbalových súťaží súťažného ročníka 2019-2020.

DK ObFZ vytvorila metodické usmernenie na riešenie problémov v prípade aplikácie disciplinárnych sankcií uložených v súťažnom ročníku 2019-2020.

1. Zhodnotenie aktuálnej situácie: Aj keď došlo k ukončeniu súťaží a k anulovaniu ich výsledkov, pre nás ako disciplinárnu komisiu je potrebné uvedenú situáciu vykladať tak, že všetky stretnutia sa odohrali, a teda aj všetky udalosti , ktoré v týchto stretnutiach nastali a sú/boli predmetom disciplinárneho konania , nemožno anulovať resp. považovať ich za "ako keby sa nestali" . Uvedené je dôležité najmä v prípade eventuálnych argumentov napr. o tom, že je potrebné vrátiť finančné prostriedky, ktoré boli uhradené za uložené sankcie-pokuty. Aktuálne vzniknutú situáciu nemožno považovať za dôvod na to , aby sme automaticky a bez hlbšej analýzy "amnestovali" previnilcov, alebo aspoň nie v celom rozsahu.  Amnestiou, teda hromadným odpustením všetkých uložených trestov by mohlo nastať riziko, že budú odpustené aj závažné disciplinárne sankcie. Takisto, by to určite nemuselo byť vnímané v súlade s obsahom princípu elementárnej spravodlivosti nielen voči tým, ktorým bola disciplinárna sankcia za ich priestupok uložená, ale najmä voči tým, ktorým v rovnakom súťažnom ročníku bola uložená sankcia skôr, a títo si ju riadne vykonali (stihli vykonať).

2. Odpustenie všetkých sankcií do určitej hranice: Z hľadiska vyriešenia otázky s poukazom na čl.14 ods.1 stanov SFZ, DK rozhodla , že všetky disciplinárne  sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl.37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu a funkcie na max. 4 MFS alebo 4 týždne , ktoré doposiaľ neboli vykonané sa rušia. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané sa prenášajú do nového súťažného ročníka . Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola ročníka 2019/2020 prerušujú a začínajú plynúť od začiatku ročníka 2020/2021.

3. Prenesenie trestov zo súťažného ročníka 2019/2020 do súťažného ročníka 2020/2021 v konkrétnych prípadoch:

a) z ÚS č.19-19/20 bod 49 - zákaz vstupu na štadión TJ Slovan Podvysoká, divákovi TJ Slovan Podvysoká Róbert Čečotka do konca jesennej časti ročníka 2020/2021

b)z ÚS č.18-19/20 bod 42 - klubu TJ Slovan Podvysoká zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 do konca jesennej časti ročníka 2020/2021

c)z ÚS č.18-19/20 bod 48 - hráčovi OŠK Rudina U19 Samuel Štuchal, pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace nepodmienečne od začiatku súťažného ročníka 2020/2021 ( po požiadaní možnosť zmeny trestu na podmienečný po vykonaní polovice trestu).

d)z ÚS č.18-19/20 bod 47 - lekárovi mužstva FK Vadičov, Jozef Minárik, pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od začiatku súťažného ročníka 2020/2021 ( po požiadaní možnosť zmeny trestu na podmienečný po vykonaní polovice trestu).

 

Komisia rozhodcov – Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.1:

• 1K SO 01.08.2020 16:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica – Športový klub Nesluša: R Petrák ml. za Drozd

• 1K NE 02.08.2020 16:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – TJ Spartak Radôstka: zmena poradia, hrá sa v Radôstke R Drozd za Mikula

• 1K NE 02.08.2020 16:30 VII.liga QUICK SPORT OŠK Rudina – FK Lodno: AR1 Drahňák za Sekerka

2. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“. V časti členské poplatky si vyberiete poplatok (Rozhodca / Delegát – členský poplatok 11€). Faktúru potom uhradíte cez IB, poštovou poukážkou... Kto si s tým nebude vedieť dať rady, členské môže po dohode s p. Rumanovou uhradiť v pracovnom čase na futbalovom zväze Čadci. Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS a nebudete delegovaní.

3. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cdf853b227f148.pdf

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Tréner PPTF pre ObFZ Kysúc - Jaroslav Šidlo

Po korona prestávke pokračuje SFZ v projekte podpory talentovaných futbalistov zameraný na hráčov ročníky narodenia 2006, 2007, 2008.

Cieľom projektu je dať možnosť sa prezentovať chlapcom mimo útvary talentovanej mládeže a futbalové akadémie, reprezentovať výber ObFZ Kysúc a byť vybraný na záverečné regionálne sústredenia, turnaje a futbalové tábory za účasti súčasných a bývalých hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie a iných zvučných osobností z futbalových kruhov.

Hlavným vedúcim skupiny pre pôsobnosť ObFZ Kysúc je trénersko-metodickou komisiou SFZ poverený pán JAROSLAV ŠIDLO, tel.:+421 948 303 905, mail: jarsisro@gmail.com

Touto cestou Vás prosím vážení tréneri o nominácie vhodných adeptov zo svojich klubov k reprezentácii vašej práce s našimi kysuckými talentami a dať im šancu nazrieť do výberov aj mimo bežný klubový futbalový život.

Prvý kontrolný zraz zo štyroch je na programe predbežne 07.09.2020.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy