Úradná správa č. 4 - 15/16

zo dňa 31.07.2015

Oznamujeme, že sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v sobotu 1.8.2015 od 9:00  do 12:00 hod.

Upozorňujeme hráčov aby si v predstihu vzhľadom na elektronické transfery zriaďovali hráčske kontá. Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu. Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých

1.ŠTK nariaďuje:

1.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 09.08. 2015 o 16.30 hod.:

MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - TJ KYSUČAN OCHODNICA

FK NESLUŠA - ŠK RADOĽA

TJ TATRAN OŠČADNICA - FK TATRAN TURZOVKA

TJ SLOVAN RUDINSKÁ - FK ČADCA

TJ KYSUČAN KORŇA - TJ SPARTAK VYSOKÁ NAD KYSUCOU

TJ POKROK STARÁ BYSTRICA - TJ SLOVAN PODVYSOKÁ

FK POLOM RAKOVÁ - TJ SLOVAN NOVÁ BYSTRICA

Úsek mládeže

1.Vzájomné dohody:

1.1. žiaci U15:

TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica 2. kolo 15. 09. 2015 o 15.00 hod.

2. Obhliadka HP, sociálnych zariadení a výpočtovej techniky u TJ Štart Dunajov sa uskutoční 5.8.2015 (streda) o 10 - 11 hod.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny v DL č.1 :

•FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Rudinská   Greňo za Goliášovú

•FK Čadca (B) - TJ Slovan Nová Bystrica   Mikula, Ševčík, Handlovský

2. KR upozorňuje R na dodržiavanie minimálnej lehoty pri ospravedlňovaní - najneskôr 7 dní pred konaním stretnutia, pri nedodržaní lehoty bude R odstúpený na doriešenie DK, v prípade nedostupnosti predsedu KR ohľadom delegácie R, kontaktujte podpredsedu KR Moják 0907204552, popr. vedúceho obsadzovacieho úseku Ploštica 0907880705

3.Ospravedlnení R: Dikoš od 1.8. do prihlásenia, Špalek Andrej 1.8., 2.8., 8.8., 9.8., Jedinák 2.8., 9.8., Klušák 1.8., 2.8., Vojtuš 2.8., Petrák M. ml. 2.8., Goliášová 2.8. – oneskorene, Kupka PN – do prihlásenia

4.Predvolávame na zasadnutie KR dňa 5.8. o 15:00 hod. R Macejko, Kubošek

5.Zasadnutie KR sa uskutočni 5.8.2015 o 15:00 hod.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zavádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,

- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,

- Odstupné zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),

- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,

- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,

- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,

- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),

- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Pri výpočte odstupného podľa čl. 37 je potrebné si uvedomiť, že hráč, po dovŕšení 18. roku, sa považuje v zmysle matričnom za dospelého a jeho prestup teda smeruje do príslušného družstva dospelých nového klubu.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Medzinárodné transfery:

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

2. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom; zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu - musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

Správy zo sekretariátu

Elektronická verzia  Rozpisu súťaží 2015/2016 tu. Tlačená verzia bude na sekretariáte ObFZ Kysúc k dispozícii všetkým záujemcom v priebehu nasledujúceho týždňa.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy