Úradná správa č. 4 - 13/14

zo dňa 09.08. 2013

 • Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totožnosť je však overiteľná v ISSF (priamo alebo predložením vytlačeného detailu hráča). Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daného hráča prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF. R je túto skutočnosť spolu s odôvodnením povinný uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je povinnosťou požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať.
 • Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť v kabíne rozhodcov vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre prípravu elektronického zápisu o stretnutí v ISSF, 45 min. pred UHČ sú družstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov Dôrazne upozorňujem kluby na aktualizáciu nominácie na zápa a realizačných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa vyplní papierový Zápis o stretnutí, ktorý je rovnocenný zápisu vytlačenému z ISSF, do ktorého R uvedie odôvodnenie (Zápis o stretnutí - nové tlačivo: http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/pozor-novy-zapis-o-stretnuti.html).

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Odstupujeme na doriešenie DK Tatran Oščadnica, ZJ Rozkvet Klubina, TJ Kysučan Ochodnica, FK Lodno, TJ Spartak Radôstka . Neplnenie nariadení US 1 2013/2014 bod 7, US 2 2013/2014 bod 4, US 3 2013/2014 bod 4.
 3. Odstupujeme na doriešenie DK FK Čadca B Horelica. Neplnenie nariadení US 1 2013/2014 bod 8, US 2 2013/2014 bod 5, US 3 2013/2014 bod 3.
 4. Opätovne nariaďujeme predložiť súpisku  mužstiev: Tatran Oščadnica, ZJ Rozkvet Klubina, TJ Kysučan Ochodnica, FK Lodno, TJ Spartak Radôstka v termíne do 14.8.2013 podľa usmernenia US 1 bod 7.
 5. Opätovne nariaďujeme predložiť súpisku A mužstiev: FK Čadca B.
 6. Upozorňujeme FK Slovan Podvysoká na dodržiavanie čl. 9/f RS – označenie usporiadateľov.
 7. Upozorňujeme TJ Beskyd Svrčinovec , OŠK Rudina na dodržiavanie čl. 9/i RS – vyplnenie nominácie hráčov v ISSF.
 8. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odorať 3. kolo I. trieda TJ Snaha Zborov – FK Tatran Turzovka v opačnom poradí dňa 18.8.2013 o 16.00 – HP Turzovka (4 eur ZBF Turzovka).
 9. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy 18.8. 2013 o 16.00 hod.:

 • Slovan Nová Bystrica - Kysučan Korňa
 • Snaha Zborov nad Bystricou - Tatran Turzovka (HP Turzovka)
 • Slovan Podvysoká - FK Čadca B Horelica
 • TJ Beskyd Svrčinovec - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • Slovan Rudinská - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • Spartak Vysoká nad Kysucou  - OŠK Rudina
 • Slovan Ladonhora Vadičov - FK Nesluša

10. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT II. triedy 18.8. 2013 o 16.00 hod.:

 • Javorník Makov B - Spartak Radôstka (17.8. o 16.00)
 • FK Lodno - TJ Beskyd Svrčinovec B
 • Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica
 • Kysučan Ochodnica - TJ Olešná
 • Rozkvet Klubina - Tatran Oščadnica

Úsek mládeže

 1. Termín na predloženie zoznamu hráčov v kategórii mládež je do 21.8.2013. Zoznam hráčov je potrebné predkladať v súlade US 1/7.
 2. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 10. kolo (predohrávka ) I. trieda žiaci U13 Snaha Zborov – MŠK Snežnica 25.8.2013 o 11.00 , HP Zborov (4 eura ZBF Zborov).
 3. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 1. kolo II. trieda žiaci U15 OŠK Rudina – FK REaMOS Kys. Lieskovec dňa 5.9.2013 o 15.30 hod. (4 eura ZBF K. Lieskovec)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

9. Róbert Zubričan, 1179492, Svrčinovec – 1 MFZ nepod. od 5.8.2013. DP 1/5a. (10 eur ZBF).

10. Lukáš Minár, 1231793, KNM B Povina – 4 MFZ nepod. od 5.8.2013. DP 1/3b. (10 eur ZBF).

11. Miroslav Vlček, 1046113, Vadičov – 1 MFZ nepod. od 5.8.2013. DP 1/5a. (10 eur ZBF).

12. DK nevyhovuje žiadosti hráča Spartak Vysoká , Michal Kľago, 1156174 o odpustenie zvyšku trestu.

13. DK pre neplnenie nariadení ŠTK trestá peňažnou pokutou 10 eur (ZBF) kluby Tatran Oščadnica, ZJ Rozkvet Klubina, TJ Kysučan Ochodnica, FK Lodno, TJ Spartak Radôstka, FK Čadca B. RS čl. 27/11, čl. 14

14. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Berieme na vedomie list TJ Snaha Zborov nad Bystricou zo dňa 2.8.2013.
 2. Beriem na vedomie list TJ Beskyd Svrčinovec zo dňa 30.7.2013.
 3. Berieme na vedomie list R Čepec, Kvašňovský o ukončení aktívnej činnosti.
 4. Pozastavujeme del. na 4 MFZ dospelých R Čambora Ján (absencia na stretnutí 4.8.2013) od 5.8.2013.
 5. KR plánuje v mesiaci september školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail sekretariát@obfzkysuc.sk, adresa ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.
 6. Náhradného letného seminára dňa 22.8.2013 o 15.30 hod. sa zúčastnia J. Čambora, R. Čambora, Kajánek, Maják, Safkovský, Ševčík. Účasť všetkých nutná.
 7. Ďalšie zasadnute KR 22.8.2013 o 15.00 hod.

Matričná komisia – František Mrmus

 1. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.
 2. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.
 3. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

 • vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdŕžaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,
 • v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,
 • za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich zodpovedá príslušný FK.

Správy zo sekretariátu

 • Splátkový kalendár na platby za rozhodcov nájdete v na stránke obfzkysuc.sk v sekcii Dokumenty/Normy ObFZ
 • Tlačená verzia Rozpisu súťaží 2013/2014 bude na sekretariáte ObFZ Kysúc k dispozícii všetkým záujemcom od piatku 2.8. 2013.
 • Rozhodcovia, ktorí majú záujem o preukaz člena SFZ, nahlásia svoj záujem na sekretariát ObFZ Kysúc. Cena preukazu je 5 eur.
 • Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

 

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy