Úradná správa č. 4 - 12/13

Vyplácanie rozhodcov v súť. ročníku 2012/2013 upravuje smernica (viď. Príloha č. 1 v RS). Rozhodcovia sa už nebudú vyplácať v hotovosti. Na web stránke ObFZ Kysúc www.obfzkysuc.sk v sekcii Dokumenty a Normy ObFZ je zverejnený na základe dohody klubov o centrálnom vyplácaní odmien pre rozhodcov a delegátov splátkový kalendár pre odmeny R a DZ v roč. 2012/2013.

Upozorňujeme kluby a rozhodcov, že od začiatku súťažného ročníka 2012/2013 sú povinní používať upravený Zápis o stretnutí. Novú verziu zápisu, v ktorej sa zmenil spôsob zapisovania napomínaných a vylúčených hráčov, nájdete na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty/Tlačivá ObFZ.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 3. kolo I. trieda FK Nesluša – TJ Olešná dňa 19.8.2012 o 16.00 hod. ihrisko Olešná.

2. Na základe obhliadky HP, šatní a sociálnych zariadení TJ Olešná nariaďujeme: pre súťažný ročník 2012/2013 zabezpečiť bezpečný odchod z HP do kabín R, DZ a hráčov, zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 osôb.

3. Opätovne pod následkami disciplinárneho konania predložiť na ObFZ Kysúc zoznamy- súpisky hráčov.

4. Opätovne nariaďujeme predložiť na ObFZ Kysúc súpiska A mužstiev:  FK Čadca B, MŠK Kysucké Nové Mesto B, TJ Javorník Makov B.

5. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy 12.8. 2012 o 16.30 hod.:

· Kysučan Korňa - TJ Nesluša

· TJ Olešná - ŠK Čierne

· OŠK Rudina - MKŠS Kysucké Nové Mesto B

· Slovan Rudinská - TJ Beskyd Svrčinovec

· Tatran Krásno nad Kysucou B - Slovan Podvysoká (11.8. 15.00)

· FK Čadca B Horelica - Snaha Zborov nad Bystricou

· Spartak Vysoká nad Kysucou - Tatran Turzovka

Úsek mládeže

1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 1. kolo I. trieda dorast FK Nesluša – OŠK Rudina dňa 18.8.2012 o 16.00 hod.

2. Na základe žiadosti TJ Slovan Skalité nariaďujeme odohrať 2. kolo I. triedy dorast TJ Slovan Skalité – FK Tatran Oščadnica dňa 29.8.2012 o 16.00 hod.

3. Berieme na vedomie list TJ Slovan Ľ. Vadičov (odhlásenie žiakov zo súťaže). Družstvo, ktoré podľa vylosovania má hrať s Vadičovom ma voľno.

4. Žiadame kluby, ktoré majú záujem o súťaž mladších žiakov, aby zaslali svoju záväznú prihlášku na ObFZ Kysúc do 9.8.2012. Podľa počtu účastníkov bude následne určený herný systém a vylosovanie.

5. Opätovne nariaďujeme predložiť na ObFZ Kysúc súpisky – zoznamy hráčov v kategórii dorast, žiaci v termíne do 9.8.2012.

6. Nariaďujeme FK Čadca C predložiť na ObFZ Kysúc súpisku A a B mužstva v termíne do 9.8.2012.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.

2. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Zborov 35 eur; Čadca B 42 eur; Vadičov 52,5 eur; Korňa 23 eur; Nesluša 45,5 eur; KNM B 31,5 eur; Čierne 43 eur; Krásno B 48 eur. II. trieda: Zákopčie 49 eur; Oščadnica 28 eur; Ochodnica 28 eur.

3. Vyčerpané kaucie ostatných klubov (kluby uvedené v tomto bode, keďže v jarnej časti nevyčerpali viac ako 21 eur, kauciu zatiaľ nedopĺňajú). I. trieda: Turzovka 0 eur; Rudina 20,5 eur; Lodno 3 eur; Svrčinovec 7,5 eur; Vysoká 8,5 eur; II. trieda: Olešná 7 eur; Lodno B 7 eur; Snežnice 15,5 eur; Radôstka 7 eur; K. Lieskovec B 17,5 eur; Klubina 21 eur; Makov B 21 eur; Podvysoká B 17,5 eur

4. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 6.8. 2011 do 10.8.2011 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel. č. 0907814153.

2. V období 7. – 17.8.2012 prestupy a hosťovania klubov v pôsobnosti ObFZ Kysúc vybavuje p. Jozef Jurišta tel.: 0917856525, prestupy a hosťovania klubov v pôsobnosti SsFZ vybavuje p. Jozef Hreus v Žiline tel.: 0907559621.

3. V prípade ak klub zabezpečil na štadióne pripojenie na internet, R je povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.

4. Oznámenie o zmene štatutárnych zástupcov TJ Spartak Vysoká nad Kysucou: predseda: Branislav Chobot tel.: 0908609105, tajomník: Ing. Ladislav Kubačák tel.: 0905507064.

5. Oznámenie o zmene štatutárnych zástupcov FK Čadca: prezident Vladislav Brisuda (0905704316), člen VV Eduard Gábriš (0918993080), člen VV Štefan Grečmal (0904231974).

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy