Úradná správa č. 38 - 19/20

Usmernenie pre futbalové kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc.

Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR o zákaze konania všetkých kultúrnych a športových podujatí do odvolania, ObFZ Kysúc touto cestou oznamuje,

že odkladá organizáciu turnaja prípraviek dňa 21.03.2020 v Kysuckom Novom Meste a Radoli , ako aj oznamuje klubom o všeobecnom  zákaze  odohrať majstrovské a  prípravné futbalové stretnutia na obdobie zákazu tohto opatrenia.

 

ObFZ Kysúc oznamuje , že v týchto dňoch je v súvislosti s koronavírusom obmedzená prevádzka sekretariátu ObFZ Kysúc . Sekretariát odporúča kontaktovať telefonický (+421 908 934 081) a e- mailom (sekretariat@obfzkysuc.sk). Zároveň sa rušia zasadnutia všetkých odborných komisií  do odvolania.

PaedDr. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

 

 

Program konferencie ObFZ Kysúc miesto konania MM Aréna Krásno nad Kysucou 3.4. 2020 o 17:00 hod.

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Kysúc

4. Správa o činnosti  predsedu ObFZ Kysúc a VV ObFZ Kysúc

5. Výročná správa o činnosti revíznej komisie ObFZ Kysúc

6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2020

7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov ObFZ Kysúc

8. Voľba predsedu volebnej komisie

9. Diskusia

10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

 

ObFZ Kysúc podľa čl.39 odst.10,11, stanov ObFZ Kysúc vyhlasuje voľbu na funkciu predsedu volebnej komisie. Voľby sa uskutočnia na riadnej konferencií ObFZ Kysúc dňa 03.04.2020 v Krásne nad Kysucou.

Kandidát na funkciu musí byť príslušný k ObFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 29, ods. 1 a 2 Stanov ObFZ. Plnenie a záväzok dodržiavania týchto podmienok, musí byť doložené písomne k návrhu na kandidáta a kandidátom podpísaná. Písomný návrh kandidáta musí obsahovať: meno a priezvisko kandidáta, adresu jeho trvalého bydliska, zamestnanie a kontakty, vrátane e-mailovej adresy.

Návrhy zasielate emailom sekretariat@obfzkysuc.sk alebo písomne na adresu Oblastný futbalový zväz Kysúc , Ulica športovcov 2525 , 02201 Čadca v termíne do 23.03.2020 do 24.00 hod.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Upozorňujeme FK aby využili možnosť prihlásenia sa na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C, ktoré sa bude konať v Kysuckom Novom Meste v období apríl - jún 2020. Od nového súťažného ročníka 2020/2021 bude kontrola platnosti trénerských licencií nastavená vo všetkých súťažiach (potrebná licencia UEFA PRO, UEFA A, UEFA B a UEFA GRASSROOTS C). T.j. Podmienkou uzatvorenia zápisu o stretnutí bude uviesť trénera s platnou licenciou.

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Čadca organizuje v termíne 06.04.2020 – 17.06.2020 v Kysuckom Novom Meste školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.03.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia (viď. príloha)

Príloha tu

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V zmysle RaPP čl. 19 (2) je možné podávať žiadosť o prestup amatéra

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup s obmedzením. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

3. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

4. V uplynulom období bola asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2020.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

2. Ako sme Vás informovali a vyzvali 13. mája 2019, v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený).

Na toto máte od 13.5.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni formulár “Register MNO - pridanie štatutára”. Stále je tento formulár pre Vás dostupný v ISSF.

Zoznam klubov, ktoré si nesplnili svoju povinnosť za ObFZ Kysúc to sú: FK Lodno, FK Polom Raková, MŠK KNM, ŠK Čierne, Tatran Oščadnica.

3.. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy