Úradna správa č.34 - 17/18

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1.TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Nová Bystrica  MFS 13. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa piatok 30.3.2018 o 15.00 hod.

2. ŠTK nariaďuje:

2.1.Odohrať dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo medzi TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Vadičov dňa 13.04.2018 o 15.30 hod.

2.2.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 08.04.2018 o 15.30 hod.:

Športový klub Nesluša  - FK Vadičov ( HP Rudina 7.4.2018 o 15.30 hod.)

FK Čadca (B) - TJ Kysučan Korňa (HP Horelica)

FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Pokrok Stará Bystrica - ŠK Radoľa

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Olešná

TJ Spartak Radôstka - Voľno

2.3.Odohrať dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 06.04.2018 o 15.30 hod.:

TJ Olešná - FK Čadca B

TJ Pokrok Stará Bystrica  - TJ Slovan Podvysoká

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa

 

Úsek mládeže:

1.Jarná časť súťažného ročníka pre 2017/2018 začína 28.4.2018, resp. 29.4.2018.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení DZ v DL č.15:

•15K NE 01.04.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Vadičov – TJ Tatran Oščadnica:

R Klušák za Mindeka, AR1 Fonš za Klušáka

•15K NE 01.04.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – FK Polom Raková: AR2 Mindek za Fonša

•13K PI 06.04.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná – FK Čadca B: AR2 Čambora za Funteka

Mládež SsFZ

•15K NE 01.04.2018 10:00 3A.liga žiaci TJ Slovan Podvysoká – TJ Fatran Varín R Janec za Chovanca

•14K ST 04.04.2018 15:30 4A.liga dorast TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Slovan Skalité:

R Špalek A., AR1 Chovanec za Mindeka

•14K NE 05.04.2018 16:30 4A.liga dorast TJ Tatran Oščadnica – OŠK Kamenná Poruba: R Židek, AR1 Žák

2. Rozhodcovia, ktorí nepísali test z PF na seminári R (respektíve na opravnom seminári), vyplnia okrem iného aj test cez

odkaz: https://goo.gl/forms/m32Oohmqdoqb5sIJ3

3. Ospravedlnenie R na MFS, prostredníctvom emailu: peter.mojak@centrum.sk, prípadne telefonicky 0907204552

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

 

Predpis KM 1/2017 - Dohoda o striedavom štarte:

Za účelom zjednotenia postupu pri napĺňaní Súťažného poriadku – čl.28 článkov 8,9,10 – Osobitné

podmienky pre stretnutia mládeže a v zmysle aktuálneho Rozpisu súťaže na príslušný súťažný

ročník, vydáva KM SsFZ nasledovné usmernenie k realizácii uvedeného článku:

 

Výpis z príslušných noriem:

Súťažný poriadok – Článok 28 Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.

(8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom

štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

(9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu

orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda

nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť

dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka.

(10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho

istého hráča.

Vysvetlenie a pokyny k realizácii Dohôd o striedavom štarte (ďalej len Dohoda):

1. Dohodu o striedavom štarte je možné uzatvoriť len medzi 2 klubmi, ktoré štartujú

v rozdielnej úrovne súťaží. Nie je možné, aby hráč štartoval v 2 kluboch, ktoré hrajú rovnakú

úroveň.

Príklad rovnakej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina) , FK 2 štartuje tiež v 4.

lige U19, ale v sk. B (Martin).

Príklad rozdielnej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina), FK 2 štartuje v 3.

lige U19 sk. Sever (Bytča).

2. Rozdielnou úrovňou súťaží je aj príklad, keď FK 1 štartuje v rámci 3.ligy sk.A U19(Žilina), FK 2

štartuje v 2. triede dorastu ObFZ Žilina ( Koňhora).

3. Lehota 7 dní je lehotou najneskôr, teda riadiaci orgán súťaže môže napríklad z dôvodu

organizačného zvládnutia inštitútu striedavého štartu stanoviť aj lehotu v počte viac dní pred

začiatkom súťaže.

4. Dohodu je možné uzatvoriť aj samostatne na jarnú a jesennú časť aktuálneho súťažného

ročníka.

5. KM si vyhradzuje právo schválenia, resp. neschválenia dohody, vždy v záujme rozvoja

výkonnosti hráča a ochrany jeho zdravia.

6. Snahou KM pri schvaľovaní striedavého štartu hráčov bude možný výkonnostný rast, nie

záchranu klubu mládeže tým, že väčší počet hráčov FK 1 bude štartovať za FK 2 a tým si FK 2

snaží zabezpečenie podmienky RS – mať mládežnícke družstvo. V neposlednom rade j e

potrebné pri povolení striedavých štartov hráčov mládeže mať na zreteli zdravie

a výkonnostný rast hráča.

7. Striedavý štart hráča je matrične chápaný, ako transfer hráča, teda úkon je spoplatnený. ( 5eur)

8. KM si vyhradzuje v záujme ochrany zdravia hráča dorastu, resp. žiakov požadovať pre jeho

striedavý štart minimálne písomný súhlas zákonného zástupcu a vyjadrenie lekára.

9. Maximálny počet hráčov, ktorým je možné dohodnúť za klub č.2 v Dohode (klub družstva na

striedavý štart) je stanovený na maximálne 5 hráčov na časť súťažného ročníka, resp. celého

súťažného ročníka.

10. Materským klubom v rámci Dohody nemôže byť FK pôsobiacu v 1. lige, resp. v 2. lige – teda

riadiacim orgánom súťaže je SFZ. Striedavý štart nie je možný ani naopak, teda ak

materským klubom je FK pôsobiaci v rámci súťaží SsFZ a klubom družstva na striedavý štart

je FK pôsobiaci v 1. lige, resp. v 2. lige súťaží SFZ.

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

 

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

 

3. Vytvorenie hráčskeho konta

 

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Disciplinárny orgán – Ľubomír Jurišta

27. Radovan Belák (1221338) Tatran Oščadnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 26.3.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

Správy zo sekretariátu:

1. Vymeňte vo svojom klube staré lopty za nové!!!

Za každú vašu starú, ohranú loptu ( značka nerozhoduje ), ktorá už vo vašom klube doslúžila, vám firma QUICK Sport ponúka do vášho klubu novú loptu QUICK Sport zo zľavou 40% z klubového cenníka.

Pre viac informácií kliknite tu.

 

2.Upozornenie!

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2018.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

3.VV SsFZ schválil návrh na úpravu RS pre súťažný ročník 2018/2019 v časti kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. FK s družstvami dospelých v súťažiach SsFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp. ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:

III. liga dospelí - tri družstvá mládeže,

IV. liga dospelí – dve družstvá mládeže,

V. liga dospelí – jedno družstvo mládeže.

Za družstvo mládeže sa bude považovať akékoľvek družstvo mládeže FK zaradené do súťaže vedenej v ISSF. V prípade spoločných družstiev v zmysle SP čl. 28 sa započíta družstvo mládeže, len FK uvedenému v Dohode ako klub č. 1. Uvedené ustanovenie platí pre zaradenie družstiev do príslušných súťaží.

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb)

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

 

Futbalové zväzy