Úradná správa č. 34- 16/17

zo dňa 24.03.2017

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v úradných hodinách

Streda  10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00.

Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Pre vytvorenie hráčskeho konta môžete využiť aj  najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 24.3.2017 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať.

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Správa mandátovej komisie

4. Schválenie programu konferencie

5. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

6. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc 18.03.2016.

7. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

8. Schválenie Obsahového a organizačno – technického zabezpečenia Konferencie ObFZ Kysúc 2.12.2017

9. Voľba členov Volebnej komisie ObFZ Kysúc.

10. Schválenie Rokovacieho poriadku ObFZ Kysúc

11. Schválenie Volebného poriadku ObFZ Kysúc

12. Správa revíznej komisie

13. Schválenie hospodárenia ObFZ Kysúc v roku 2016

14. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2017

15. Schválenie zmeny Rozpisu súťaží ObFZ Kysúc 2016/2017

16. Diskusia

17. Informácia o prijatých uzneseniach

18. Záver

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. Berieme na vedomie zápisnicu z výborovej schôdze OŠK Rudina zo dňa 20.02.2017,zmena prezidenta klubu Pavol Mičian, kontakt tel.0905 570 987

2. ŠTK nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 02.04. 2017 o 15.30 hod.:

FK Nesluša - Voľno

FK Čadca (B) - FK Polom Raková

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica

FK Tatran Turzovka - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Podvysoká - TJ Olešná

TJ Spartak Radôstka - TJ Kysučan Korňa

Úsek mládeže:

1. Vzájomná dohoda:

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica 16.kolo dna 26.03.2017 o 12.00 hod, HP Futbalová Aréna Korňa

MFS IV. liga  U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica 16.kolo dna 26.03.2017 o 10.00 hod, HP Futbalová Aréna Korňa

2. ŠTK KM nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 02.04.2017 o 10.00 hod.:

ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa (SO 01.04.2017 o 10.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Skalité (SO 01.04.2017 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - Voľno

FK Slávia Staškov - Voľno

2.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 02.04.217 o 12.00 hod.:0

ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa (SO 01.04.2017 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - FK Slávia Staškov ( SO 01.04.2017 o 12.00 hod., HP FK Slávia Staškov)

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Skalité (SO 01.04.2017 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

77. D. org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov z jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 do jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 u týchto previnilcov:

a. Jozef Mihalík (1212717) Spartak Radôstka – 1 MFS

b. Jaroslav Kučák (1166666) Tatran Oščadnica  – 1 MFS

c. Peter Čečko (1178124) Kysučan Ochodnica – 1 MFS

d. Branislav Cudrak (1249003) Spartak Radôstka – 1 MFS

e. Jaromír Švík (1217142) Slávia Zákopčie – 1 MFS

f. Vladimír Klučka (1217824) Slávia Zákopčie – 4 MFS

g. Michal Drnda (1239006) ŠK Radoľa – 2 MFS

h. Maroš Kopečný (1193050) FK Čadca B – 3 týždne od 24.3.2017 do 9.4.2017

i. Michal Gončár – vedúci družstva Tatran Oščadnica – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie – 2 MFS

78. D.org. na základe žiadosti hráča FK Tatran Turzovka Patrik Timek (1169055) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 6 mesiacov menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 12 mesiacov od 22.3.2017 do 22.3.2018. DP čl. 41/1,2,3 (10 Eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ:

•14K 26.3.2017 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká (A) Jurišta

•14K 26.3.2017 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Pokrok Stará Bystrica (A) - FK Tatran Turzovka Vojtuš

•14K 26.3.2017 15:00 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková TJ - SPARTAK Vysoká nad Kysucou Vrtel

2.KR zverejňuje aktuálne klubové príslušnosti R:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou Petrák M. ml.

•TJ Kysučan Ochodnica Maják, Ondreáš

•FK Polom Raková Greňo, Drozd

•TJ Kysučan Korňa Hrtús

•TJ Slovan Podvysoká Čuboň, Sabela

•TJ Tatran Oščadnica Vojtuš

•TJ Pokrok Stará Bystrica Podolák, Štrba

•FK Tatran Turzovka Kupka

•TJ Slovan Nová Bystrica

•TJ Olešná Jantoš

•FK Čadca B Špalek A., Trúchly

•FK Nesluša Židek, Ševčík

•TJ Spartak Radôstka Chovanec M.

•MŠK Kysucké Nové Mesto B Ježík, Súhrada

•ŠK Radoľa

•FK VADIČOV Káčerík, Funtek

•FK LODNO Chovanec F.

•TJ Slávia Zákopčie

•OŠK Snežnica Ploštica

•TJ Rozkvet Klubina

•FK Čadca Špalek A., Trúchly

•TJ Tatran Krásno nad Kysucou Mosor J., Kolesnáč

•ŠK Javorník Makov Petrák M. st., Staškovan

•FK Slávia Staškov Halfar, Belko

•MŠK Kysucké Nové Mesto Ježík, Súhrada

•TJ Slovan Skalité Šlapka

•OŠK Rudina Kubiš, Krenželák

•ŠK Čierne Moják, Mikula

•TJ Snaha Zborov nad Bystricou Cisárik

•TJ Slovan Rudinská Štefan

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 2.12.2016)

1. Registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 15.3.kalendárneho roka.

2. Transfer (prestup s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5 (štart v jednom súťažnom ročníku len za dva kluby).

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

 

Správy zo sekretariátu

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy