Úradná správa č. 33- 20/21

Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín riadnej konferencie na deň 2.7.2021 o 17:00 v  priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou. Na konferencii sa zúčastní 1 zástupca klubu (delegát konferencie) s právom hlasovať. Bez práva hlasovať sa zúčastnia členovia výkonného výboru a komisií, sekretári, pozvaní hostia a zástupcovia médií. Pozvánka a pracovné materiály budú zaslané klubom na emailový kontakt uvedený v ISSF.

Kluby zašlú návratku s údajmi delegáta konferencie za ich klub. Návratka.

Program:

1. Otvorenie

2. Schvaľovanie pracovných komisií

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Kysúc

4. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc

5. Schvaľovanie návrhu na zmenu stanov ObFZ Kysúc

6. Voľba predsedu a členov volebnej komisie

7. Diskusia

8. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou ObFZ Kysúc

9. Aktív ŠTK

A zároveň žiada riadnych členov ObFZ Kysúc, aby zasielali návrhy na volené funkcie v zmysle čl. 34/6 (predsedu volebnej komisie a členov volebnej komisie). Návrhy zasielajte písomne na adresu ObFZ Kysúc (Športovcov 2525, 022 01 Čadca) so súhlasným stanoviskom navrhovanej osoby podľa čl. 2 Volebného poriadku do 21.06.2021 do 24:00 hod.. (Písomný návrh kandidáta musí obsahovať: meno a priezvisko kandidáta, adresu jeho trvalého bydliska, zamestnanie a kontakty, vrátane e-mailovej adresy.)

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 1.6.- 24.6.2021.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informačný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený na 2.7.2021 o 17.00 hod. v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou.

2. Tlačivo čestné prehlásenie covid hráči funkcionári nájdete tu.

3. Na základe spravodaja č. 44/2020-21 stredoslovenského futbalového zväzu komisia pristúpila k odohratiu neodohraných stretnutí, podľa SP č.7a.

4. Nariaďujeme:

4.1. ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.06.2021 o 17:00 hod

5. Schvaľujeme:

5.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 19.06.2021 o 17:00 hod.

5.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - OŠK Rudina MFS 10.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.06.2021 o 13:00 hod.

6. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 25.07.2021.

7.Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné:

• dospelí VI. liga: 66,5 eur

• dospelí VII. liga: 50 eur

• dorast U19: 0 eur

• žiaci U15: 0 eur

• žiaci U 13: 0 eur

• prípravka: 0 eur

Úsek mládeže:

1. Oznamujeme:

1.1. Súťaže mládeže v súťažného ročníka 2020/2021 riadených KM ObFZ Kysúc sú predčasne ukončené a v zmysle SP čl. 7a, bod 4  a výsledky  anulované.

VV ObFZ Kysúc na zasadnutí 02.06.2021 schválil tento postup ukončenia súťaží mládeže.

2. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže mládeže – 22.08.2021.

 

Komisia rozhodcov – Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.10:

• 10K SO 19.06.2021 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská: AR1 Staškovan za Jantoš, AR2 Cisarik za Makyňa, DZ Jurišta

• 10K NE 20.06.2021 13:00 VII.liga QUICK SPORT TJ Slovan Klokočov – OŠK Rudina: AR2 Kačerik za Chrastina G.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. PONUKA PRE FUTBALOVÉ KLUBY Oprava všetkých typov lepených a šitých futbalových lôpt. Vladimír Čvapek , Štiavnik , kontakt: 0908533955

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy