Úradná správa č. 33 - 17/18

Výkonný výbor - Stanislav Špila

 

VV na svojom zasadnutí dňa 21.03.2018 o.i schválil:

1.Nominačnú listinu R a DZ pre jarnú časť súť. ročníka 2017/2018

2.Organizáciu účasti družstva prípraviek na turnaj ObFZ do Žiaru nad Hronom.

3.Návrh marketingovej spolupráce firmy QUICK SPORT.

4.Finančnú podporu mládežníckych turnajov.

 

Zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení

2.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

3.Informatívnu správu predsedu ŠTK o pripravenosti jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.

4.Informatívnu správu predsedu HK o platobnej disciplíne FK.

5.Vyhodnotenie zimných mládežníckych turnajov.

6.Vyhodnotenie zimného doškoľovacieho seminára R a DZ.

7.Informatívnu správu predsedu KR o možnosti zakúpenia výstroja pre rozhodcov.

 

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozornujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrébne postupovať podľa RS kap.5 bod f/1,2,3.!!!!

 

Úsek dospelých:

1. ŠTK oznamuje:

MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo medzi Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Korňa dňa 24.3.2018 o 15.00 hod. sa odohrá UT v Kysuckom Novom Meste

2. ŠTK neschvaľuje:

žiadosť TJ Kysučan Ochodnica - RS kap.5 bod f/1 ( pôvodné podanie na komisiu)!

 

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 15. kolo dňa 01.04.2018 o 15.30 hod.:

TJ Olešná - TJ Spartak Radôstka

ŠK Radoľa - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica

FK Vadičov - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Podvysoká - Športový klub Nesluša

TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková

FK Čadca B - Voľno

 

3.2.Odohrať dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 06.04.2018 o 15.30 hod.:

 

TJ Olešná - FK Čadca B

TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Pokrok Stará Bystrica  - TJ Slovan Podvysoká

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa

 

Úsek mládeže:

 

1.Jarná časť súťažného ročníka 2017/2018 pre mládežnícke stretnutia U19,U15, U13 začína 28.4.2018, resp. 29.4.2018.

 

2. ŠTK KM schvaľuje Striedavé štarty :

 

A) Andrej Kolibáč (1356642) ŠK Radoľa ­» MŠK Snežnica

B) Juraj Králik (1345934) ŠK Radoľa ­» MŠK Snežnica

C) Matej Hacek (1371109)  ŠK Radoľa ­» MŠK Snežnica

D) Michal Maráček (1338888) ŠK Radoľa ­» MŠK Snežnica

 

3.ŠTK KM ruší striedavé štarty :

A) Adam Valčuha (1315656) TJ Slovan Klokočov ­» TJ Kysučan Korňa

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

 

Predpis KM 1/2017 - Dohoda o striedavom štarte:

Za účelom zjednotenia postupu pri napĺňaní Súťažného poriadku – čl.28 článkov 8,9,10 – Osobitné

podmienky pre stretnutia mládeže a v zmysle aktuálneho Rozpisu súťaže na príslušný súťažný

ročník,

vydáva KM SsFZ nasledovné usmernenie k realizácii uvedeného článku:

Výpis z príslušných noriem:

Súťažný poriadok – Článok 28 Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.

(8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom

štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

(9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu

orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda

nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť

dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka.

(10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho

istého hráča.

Vysvetlenie a pokyny k realizácii Dohôd o striedavom štarte (ďalej len Dohoda):

1. Dohodu o striedavom štarte je možné uzatvoriť len medzi 2 klubmi, ktoré štartujú

v rozdielnej úrovne súťaží. Nie je možné, aby hráč štartoval v 2 kluboch, ktoré hrajú rovnakú

úroveň.

Príklad rovnakej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina) , FK 2 štartuje tiež v 4.

lige U19, ale v sk. B (Martin).

Príklad rozdielnej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina), FK 2 štartuje v 3.

lige U19 sk. Sever (Bytča).

2. Rozdielnou úrovňou súťaží je aj príklad, keď FK 1 štartuje v rámci 3.ligy sk.A U19(Žilina), FK 2

štartuje v 2. triede dorastu ObFZ Žilina ( Koňhora).

3. Lehota 7 dní je lehotou najneskôr, teda riadiaci orgán súťaže môže napríklad z dôvodu

organizačného zvládnutia inštitútu striedavého štartu stanoviť aj lehotu v počte viac dní pred

začiatkom súťaže.

4. Dohodu je možné uzatvoriť aj samostatne na jarnú a jesennú časť aktuálneho súťažného

ročníka.

5. KM si vyhradzuje právo schválenia, resp. neschválenia Dohody, vždy v záujme rozvoja

výkonnosti hráča a ochrany jeho zdravia.

6. Snahou KM pri schvaľovaní striedavého štartu hráčov bude možný výkonnostný rast, nie

záchranu klubu mládeže tým, že väčší počet hráčov FK 1 bude štartovať za FK 2 a tým si FK 2

snaží zabezpečenie podmienky RS – mať mládežnícke družstvo. V neposlednom rade j e

potrebné pri povolení striedavých štartov hráčov mládeže mať na zreteli zdravie

a výkonnostný rast hráča.

7. Striedavý štart hráča je matrične chápaný, ako transfer hráča, teda úkon je spoplatnený. ( 5eur)

8. KM si vyhradzuje v záujme ochrany zdravia hráča dorastu, resp. žiakov požadovať pre jeho

striedavý štart minimálne písomný súhlas zákonného zástupcu a vyjadrenie lekára.

9. Maximálny počet hráčov, ktorým je možné dohodnúť za klub č.2 v Dohode (klub družstva na

striedavý štart) je stanovený na maximálne 5 hráčov na časť súťažného ročníka, resp. celého

súťažného ročníka.

10. Materským klubom v rámci Dohody nemôže byť FK pôsobiacu v 1. lige, resp. v 2. lige – teda

riadiacim orgánom súťaže je SFZ. Striedavý štart nie je možný ani naopak, teda ak

materským klubom je FK pôsobiaci v rámci súťaží SsFZ a klubom družstva na striedavý štart

je FK pôsobiaci v 1. lige, resp. v 2. lige súťaží SFZ.

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení DZ v DL č.14:

•14K SO 24.03.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša – TJ Kysučan Korňa DZ Jurišta

•14K NE 25.03.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica –TJ Slovan Podvysoká DZ Hurík

•14K NE 25.03.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – TJ Slovan Nová Bystrica DZ Vojtuš

•14K NE 25.03.2010 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka – ŠK Radoľa DZ Jurišta

2. Posledný náhradný seminár R sa uskutoční dňa 30.3.2018 (piatok) od 15.00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc v Čadci

3. Rozhodcovia, ktorí nemajú podpísané zmluvy: Brodňan, Kožák, Kupka, Maják, Mrmus, Špalek O., bez zmlúv nemôžu byť rozhodcovia delegovaní na MFZ (nedajú sa nahodiť do ISSF)

4. Ospravedlnenie R na MFS, prostredníctvom emailu peter.mojak@centrum.sk, prípadne telefonicky 0907204552

5. Zasadnutie KR sa uskutoční 30.3.2018 (piatok) od 15:00

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

Informácia pre FK ohľadne kontroly osobných trestov: ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - nepočítať karty... vyhľadať.

 

 

Správy zo sekretariátu:

 

Upozornenie!

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2018.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

VV SsFZ schválil návrh na úpravu RS pre súťažný ročník 2018/2019 v časti kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. FK s družstvami dospelých v súťažiach SsFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp. ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:

III. liga dospelí - tri družstvá mládeže,

IV. liga dospelí – dve družstvá mládeže,

V. liga dospelí – jedno družstvo mládeže.

Za družstvo mládeže sa bude považovať akékoľvek družstvo mládeže FK zaradené do súťaže vedenej v ISSF. V prípade spoločných družstiev v zmysle SP čl. 28 sa započíta družstvo mládeže, len FK uvedenému v Dohode ako klub č. 1. Uvedené ustanovenie platí pre zaradenie družstiev do príslušných súťaží.

 

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb)

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

Futbalové zväzy