Úradná správa č. 33 - 16/17

zo dňa 17.03.2017

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v úradných hodinách

Streda  10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00.

Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Pre vytvorenie hráčskeho konta môžete využiť aj  najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 24.3.2017 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať. Materiály budú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii novinky 15.03.2017.

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Správa mandátovej komisie

4. Schválenie programu konferencie

5. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

6. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc 18.03.2016.

7. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

8. Schválenie Obsahového a organizačno – technického zabezpečenia Konferencie ObFZ Kysúc 2.12.2017

9. Voľba členov Volebnej komisie ObFZ Kysúc.

10. Schválenie Rokovacieho poriadku ObFZ Kysúc

11. Schválenie Volebného poriadku ObFZ Kysúc

12. Správa revíznej komisie

13. Schválenie hospodárenia ObFZ Kysúc v roku 2016

14. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2017

15. Schválenie zmeny Rozpisu súťaží ObFZ Kysúc 2016/2017

16. Diskusia

17. Informácia o prijatých uzneseniach

18. Záver

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25.-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15.-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15.-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 16. kolo 25.-26.3.2017. POZOR ZMENA!!!!

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15.-16.4.2017.

 

Úsek dospelých:

1. ŠTK nariaďuje:

1.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 26.03. 2017 o 15.00 hod.:

FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa (SO 25.03.2017 o 15.00 hod. HP Rudinská)

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Tatran Turzovka

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Nová Bystrica

FK Polom Raková - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

FK Čadca (B) - Voľno

TJ Olešná - TJ Spartak Radôstka

Úsek mládeže:

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičný futbalový turnaj:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční v sobotu 18.3.2017 .

Turnaj uzatvorený: Čierne, Krásno, Snežnica, Makov, Stará Bystrica, Turzovka, Zborov Nad Bystricou, KNM, Skalité, Čadca U15, Čadca U 14, Oščadnica.

Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty

1. Vzájomná dohoda:

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - TJ Tatran Oščadnica 15.kolo dna 01.05.2017 o 12.00 hod, HP TJ Tatran Oščadnica

2. ŠTK KM nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 26.03.2017 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - ŠK Čierne (SO 25.03. 2017 o 10.00 hod. )

TJ Tatran Oščadnica - Voľno

TJ Slovan Skalité - Voľno

TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica

2.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 26.03.2017 o 12.00 hod.:

FK Slávia Staškov - ŠK Čierne (SO 25.03.2017 o 12.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Skalité - FK Nesluša

TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie Turnaja starších žiakov roč. 2002 a ml. ŠH PRATEX Čadca sobota 18.3.2017 od 7:30 hod.: Špalek A., Kolesnáč, Žák – zodpovedný za obsadenie R

2. Žiadame R ObFZ Kysúc, aby sa dostavili osobne na sekretariát podpísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti v termíne od 15.03.2017 v úradných hodinách streda  10:00 - 17:00, piatok 10:00 - 17:00.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 2.12.2016)

1. Registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 15.3.kalendárneho roka.

2. Transfer (prestup s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5 (štart v jednom súťažnom ročníku len za dva kluby).

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

 

Správy zo sekretariátu

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy