Úradná správa č. 32 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičný futbalový turnaj:

• Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 17.3.2018 (sobota).

Zoznam prihlásených: Dunajov, Zborov nad Bystricou,Skalité, Korňa, Čierne, Turzovka, Krásno nad Kysucou, Čadca, Čadca 2, Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto 2, Oščadnica.

Turnaj sa uskutoční v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený (max 12 družstiev).

 

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. ŠK Nesluša náhradnú HP(v prípade nepriaznivého počasia) - UT Kysucké Nové Mesto

2.Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018:

2.1.VI. liga QUICK SPORT  – 25. marca 2018, VII. liga QUICK SPORT - 15.apríla 2018

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 25.3.2018 o 15.00 hod.:

Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Korňa (HP Rudina,24.3.2018 o 15.00 hod.)

FK Čadca (B) - FK Polom Raková (HP Horelica)

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Vadičov

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Spartak Radôstka - ŠK Radoľa

TJ Olešná - Voľno

 

Úsek mládeže:

1.Jarná časť súťažného ročníka 2017/2018 začína 28.4.2018, resp. 29.4.2018.

1.1. ŠTK KM schvaľuje Striedavé štarty :

A) Adam Valčuha (1315656) TJ Slovan Klokočov ­» TJ Kysučan Korňa

B) Martin Trnka (1357486) ŠK Radoľa ­» MŠK Snežnica

C) Patrik Šustek (1299951) ŠK Radoľa ­» MŠK Snežnica

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

Predpis KM 1/2017 - Dohoda o striedavom štarte:

Za účelom zjednotenia postupu pri napĺňaní Súťažného poriadku – čl.28 článkov 8,9,10 – Osobitné

podmienky pre stretnutia mládeže a v zmysle aktuálneho Rozpisu súťaže na príslušný súťažný

ročník, vydáva KM SsFZ nasledovné usmernenie k realizácii uvedeného článku:

Výpis z príslušných noriem:

Súťažný poriadok – Článok 28 Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.

(8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom

štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

(9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu

orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda

nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť

dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka.

(10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho

istého hráča.

Vysvetlenie a pokyny k realizácii Dohôd o striedavom štarte (ďalej len Dohoda):

1. Dohodu o striedavom štarte je možné uzatvoriť len medzi 2 klubmi, ktoré štartujú

v rozdielnej úrovne súťaží. Nie je možné, aby hráč štartoval v 2 kluboch, ktoré hrajú rovnakú

úroveň.

Príklad rovnakej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina) , FK 2 štartuje tiež v 4.

lige U19, ale v sk. B (Martin).

Príklad rozdielnej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina), FK 2 štartuje v 3.

lige U19 sk. Sever (Bytča).

2. Rozdielnou úrovňou súťaží je aj príklad, keď FK 1 štartuje v rámci 3.ligy sk.A U19(Žilina), FK 2

štartuje v 2. triede dorastu ObFZ Žilina ( Koňhora).

3. Lehota 7 dní je lehotou najneskôr, teda riadiaci orgán súťaže môže napríklad z dôvodu

organizačného zvládnutia inštitútu striedavého štartu stanoviť aj lehotu v počte viac dní pred

začiatkom súťaže.

4. Dohodu je možné uzatvoriť aj samostatne na jarnú a jesennú časť aktuálneho súťažného

ročníka.

5. KM si vyhradzuje právo schválenia, resp. neschválenia Dohody, vždy v záujme rozvoja

výkonnosti hráča a ochrany jeho zdravia.

6. Snahou KM pri schvaľovaní striedavého štartu hráčov bude možný výkonnostný rast, nie

záchranu klubu mládeže tým, že väčší počet hráčov FK 1 bude štartovať za FK 2 a tým si FK 2

snaží zabezpečenie podmienky RS – mať mládežnícke družstvo. V neposlednom rade je

potrebné pri povolení striedavých štartov hráčov mládeže mať na zreteli zdravie

a výkonnostný rast hráča.

7. Striedavý štart hráča je matrične chápaný, ako transfer hráča, teda úkon je spoplatnený. ( 5 eur)

8. KM si vyhradzuje v záujme ochrany zdravia hráča dorastu, resp. žiakov požadovať pre jeho

striedavý štart minimálne písomný súhlas zákonného zástupcu a vyjadrenie lekára.

9. Maximálny počet hráčov, ktorým je možné dohodnúť za klub č.2 v Dohode (klub družstva na

striedavý štart) je stanovený na maximálne 5 hráčov na časť súťažného ročníka, resp. celého

súťažného ročníka.

10. Materským klubom v rámci Dohody nemôže byť FK pôsobiaci v 1. lige, resp. v 2. lige – teda

riadiacim orgánom súťaže je SFZ. Striedavý štart nie je možný ani naopak, teda ak

materským klubom je FK pôsobiaci v rámci súťaží SsFZ a klubom družstva na striedavý štart

je FK pôsobiaci v 1. lige, resp. v 2. lige súťaží SFZ.

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Komisia rozhodcov Peter Moják

1. Delegácia rozhodcov na turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka, ktorý sa uskutoční 17.3.2018 (sobota) v športovej hale PRATEX, o 07,00 hod.: Miroslav Žák, Štefan Kačerík, Štefan Cisárik, zmena Jakub Kolesnáč za Rastislav Staškovan.

2. Náhradný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 21.3.2018 od 15.00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc v Čadci.

3. Ospravedlnenie R na MFS, prostredníctvom mailu peter.mojak@centrum.sk, prípadne telefonicky 0907204552

 

Správy zo sekretariátu

Upozornenie!

VV SsFZ schválil návrh na úpravu RS pre súťažný ročník 2018/2019 v časti kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. FK s družstvami dospelých v súťažiach SsFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp. ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:

III. liga dospelí - tri družstvá mládeže,

IV. liga dospelí – dve družstvá mládeže,

V. liga dospelí – jedno družstvo mládeže.

Za družstvo mládeže sa bude považovať akékoľvek družstvo mládeže FK zaradené do súťaže vedenej v ISSF. V prípade spoločných družstiev v zmysle SP čl. 28 sa započíta družstvo mládeže, len FK uvedenému v Dohode ako klub č. 1. Uvedené ustanovenie platí pre zaradenie družstiev do príslušných súťaží.

 

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb)

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy