Úradná správa č. 31 - 20/21

Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín riadnej konferencie na deň 2.7.2021 o 17:00 v  priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou. Na konferencii sa zúčastní 1 zástupca klubu (delegát konferencie) s právom hlasovať. Bez práva hlasovať sa zúčastnia členovia výkonného výboru a komisií, sekretári, pozvaní hostia a zástupcovia médií. Pozvánka a pracovné materiály budú zaslané klubom na emailový kontakt uvedený v ISSF.

Kluby zašlú návratku s údajmi delegáta konferencie za ich klub. Návratka.

A zároveň žiada riadnych členov ObFZ Kysúc, aby zasielali návrhy na volené funkcie v zmysle čl. 34/6 (predsedu volebnej komisie a členov volebnej komisie). Návrhy zasielajte písomne na adresu ObFZ Kysúc (Športovcov 2525, 022 01 Čadca) so súhlasným stanoviskom navrhovanej osoby podľa čl. 2 Volebného poriadku do 21.06.2021 do 24:00 hod.. (Písomný návrh kandidáta musí obsahovať: meno a priezvisko kandidáta, adresu jeho trvalého bydliska, zamestnanie a kontakty, vrátane e-mailovej adresy.)

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí dňa 02.06.2021 o.i.

Schválil:

1.Dohratie stretnutí jesennej časti  súť. ročníka 2020/2021 v kategórií dospelých pri dodržaní platných pandemických opatrení a na základe výsledkov, ukladá ŠTK v zmysle SP č.18 , 19 a ustanovení rozpisu súťaží ukončiť súťažný ročník 2020/2021.

2.Na základe rozhodnutia orgánov SFZ a SsFZ a na základe neprimeraných pandemických opatrení zastavuje súťaže mládeže ObFZ Kysúc v súťažnom ročníku 2020/2021.

3.Termín a program riadnej konferencie a aktívu ŠTK dňa 02.07.2021 v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou .

Program:

-Otvorenie

- Schvaľovanie pracovných komisií

-Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Kysúc

- Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc

-Schvaľovanie návrhu na zmenu stanov ObFZ Kysúc

-Voľba predsedu a členov volebnej komisie

-Diskusia

-Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou ObFZ Kysúc

-Aktív ŠTK

Zobral na vedomie:

1.informáciu o kontrole informácií

2.Informáciu o aktuálnych informáciách podaných predsedom ObFZ Kysúc

3.Informáciu o turnajoch mládeže

4.Informáciu o chystaných školeniach DZ

5.Informáciu o schválení TJ Slovan Povina za člena SFZ

6. Informáciu o príprave súťažného ročníka 2021/2022

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 1.6.- 24.6.2021.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informáčný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený na 2.7.2021 o 17.00 hod. v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou.

2. Na základe spravodaja č. 44/2020-21 stredoslovenského futbalového zväzu komisia pristúpila k odohratiu neodohraných stretnutí, podľa SP č.7a.

3. Nariaďujeme odohrať MFS:

10K/20.6.2021 17:00/VI. liga QUICK SPORT/TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská

10K/20.6.2021 17:00/VI. liga QUICK SPORT/ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica

10K/20.6.2021 17:00/VII. liga QUICK SPORT/TJ SLOVAN KLOKOČOV - OŠK Rudina

4. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 25.07.2021.

5. Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné:

• dospelí VI. liga: 66,5 eur

• dospelí VII. liga: 50 eur

• dorast U19: 0 eur

• žiaci U15: 0 eur

• žiaci U 13: 0 eur

• prípravka: 0 eur

Úsek mládeže:

1. Oznamujeme:

1.1. Súťaže mládeže súťažný ročníka 2020/2021 riadených KM ObFZ Kysúc sú predčasne ukončené a v zmysle SP čl. 7a, bod 4  a výsledky sú anulované.

VV ObFZ Kysúc na zasadnutí 02.06.2021 schválil tento postup ukončenia súťaží mládeže.

2. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže mládeže – 22.08.2021.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 4.6.2021 zo zdravotných dôvodov zatvorený. Neodkladné záležitosti riešte písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. PONUKA PRE FUTBALOVÉ KLUBY Oprava všetkých typov lepených a šitých futbalových lôpt. Vladimír Čvapek , Štiavnik , kontakt: 0908533955

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy