Úradná správa č. 31 - 19/20

Program konferencie ObFZ Kysúc

miesto konania MM Aréna Krásno nad Kysucou 3.4. 2020 o 17:00 hod.

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Kysúc

4. Správa o činnosti  predsedu ObFZ Kysúc a VV ObFZ Kysúc

5. Výročná správa o činnosti revíznej komisie ObFZ Kysúc

6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2020

7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov ObFZ Kysúc

8. Voľba predsedu volebnej komisie

9. Diskusia

10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

 

ObFZ Kysúc podľa čl.39 odst.10,11, stanov ObFZ Kysúc vyhlasuje voľbu na funkciu predsedu volebnej komisie. Voľby sa uskutočnia na riadnej konferencií ObFZ Kysúc dňa 03.04.2020 v Krásne nad Kysucou.

Kandidát na funkciu musí byť príslušný k ObFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 29, ods. 1 a 2 Stanov ObFZ. Plnenie a záväzok dodržiavania týchto podmienok, musí byť doložené písomne k návrhu na kandidáta a kandidátom podpísaná. Písomný návrh kandidáta musí obsahovať: meno a priezvisko kandidáta, adresu jeho trvalého bydliska, zamestnanie a kontakty, vrátane e-mailovej adresy.

Návrhy zasielate emailom sekretariat@obfzkysuc.sk alebo písomne na adresu Oblastný futbalový zväz Kysúc , Ulica športovcov 2525 , 02201 Čadca v termíne do 23.03.2020 do 24.00 hod.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1.Začiatky súťaží

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 12.kolo 12.04.2020 o 15.30 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 11.kolo 19.04.2020 o 16.00 hod.

2. Upozorňujeme FK aby využili možnosť prihlásenia sa na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C, ktoré sa bude konať v Kysuckom Novom Meste v období apríl - jún 2020. Od nového súťažného ročníka 2020/2021 bude kontrola platnosti trénerských licencií nastavená vo všetkých súťažiach (potrebná licencia UEFA PRO, UEFA A, UEFA B a UEFA GRASSROOTS C). T.j. Podmienkou uzatvorenia zápisu o stretnutí bude uviesť trénera s platnou licenciou.

Úsek mládeže

1. Začiatky súťaží

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 10.kolo 25.04.2020 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 10.kolo 05.04.2020 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 10.kolo 05.04.2020 o 12.00 hod.

2. Pozor zmena!

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc  poriada dňa 21.3.2020 turnaj prípraviek, ktorý sa bude konať na dvoch miestach súčasne v športovej hale KNM  a športovej hale Radoľa.

Štartovné 0 eur. Záväzné prihlášky na turnaj zasielajte písomne alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk

K dnešnému dňu sú prihlásení: Zborov, Raková, Krásno, Čadca, Skalité, Podvysoká, Rudina, Lodno

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 7.3.2020 (sobota) od 10:00 v Čadci v zasadačke ObFZ Kysúc. Následne od 13.00 sa uskutoční X.ročník futbalového turnaja R a DZ v telocvični ZŠ Raková.

PROGRAM SEMINÁRA

10:00 Otvorenie + vystúpenie členov VV a odborných komisií (Moják, Špila, Šlapka, Jurišta)

10:15 Prednáška z pravidiel futbalu (lektor SFZ - Nemček)

11:30 Písomný test z pravidiel futbalu (Mosor)

11:45 Prednáška o ISSF, popis osobných trestov a nedostatky v stretnutiach (Kolesnáč, Halfar, Súhrada)

12:30 Vyhodnotenie písomného testu (Mosor)

12:45 Pokyny k jarnej časti (Moják)

13:00 Ukončenie seminára

2. Na seminár R a DZ konaného dňa 7.3.2020 o 10:00 pozývame bývalých R: Milan Hlava, Anton Kubiš, Pavol Kupka

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Čadca organizuje v termíne 06.04.2020 – 17.06.2020 v Kysuckom Novom Meste školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.03.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia (viď. príloha)

Príloha tu

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V zmysle RaPP čl. 19 (2) je možné podávať žiadosť o prestup amatéra

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup s obmedzením. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

3. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

4. V uplynulom období bola asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2020.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy