Úradná správa č. 31 - 16/17

zo dňa 03.03.2017

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v úradných hodinách

Streda  10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00 z dôvodu PN.

Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Pre vytvorenie hráčskeho konta môžete využiť aj  najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 01.03.2017 o .i schválil:
1. Termín na miesto družobného stretnutia partnerských zväzov dňa 04.04.2017 v Krásne nad Kysucou.
2. Návrh programu a organizáciu riadnej konferencie ObFZ Kysúc dňa 24.03.2017 o 16.30 v zasadačke ObFZ Kysúc.
Program:
1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Schválenie programu konferencie
5. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc
6. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc 18.03.2016.
7. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc
8. Schválenie Obsahového a organizačno – technického zabezpečenia Konferencie ObFZ Kysúc 2.12.2017
9. Voľba členov Volebnej komisie ObFZ Kysúc.
10. Schválenie Rokovacieho poriadku ObFZ Kysúc
11. Schválenie Volebného poriadku ObFZ Kysúc
12. Správa revíznej komisie
13. Schválenie hospodárenia ObFZ Kysúc v roku 2016
14. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2017
15. Schválenie zmeny Rozpisu súťaží ObFZ Kysúc 2016/2017
16. Diskusia
17. Informácia o prijatých uzneseniach
18. Záver
3.Návrh zloženia volebnej komisie ObFZ Kysúc v zložení : predseda- Mgr. Milan Čimbora, členovia : Miroslav Laš , Milan Mach.
4.Návrh personálneho obsadenia sekretariátu ObFZ Kysúc.
5. Návrh rokovacieho, organizačného a volebného poriadku volebnej konferencie dňa 02.12.2017.
VV zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.
3.Priebežné hodnotenie turnajov mládeže ObFZ Kysúc.
4.Návrh možnej zmeny rozpisu súťaží ObFZ Kysúc

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičný futbalový turnaj:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017. Turnaj uzatvorený: Čierne, Krásno, Snežnica, Makov, Stará Bystrica, Turzovka, Zborov Nad Bystricou, KNM, Skalité, Čadca U15, Čadca U 14, Oščadnica.

Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty

2. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.  KR plánuje v zimnom období (marec 2017) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 2.12.2016)

1. Registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 15.3.kalendárneho roka.

2. Transfer (prestup s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5 (štart v jednom súťažnom ročníku len za dva kluby).

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

 

Správy zo sekretariátu

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy