Úradná správa č. 30 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičný futbalový turnaj:

• Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 17.3.2018 (sobota).

Zoznam prihlásených: Dunajov, Zborov nad Bystricou,Skalité, Korňa, Čierne, Turzovka, Krásno nad Kysucou, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Oščadnica. Podľa upresneného záverečného počtu prihlásených družstiev (10 alebo 12),

budú upravené propozície turnaja a následne uverejnené na stránke ObFZ Kysúc a taktiež zaslané e-mailom všetkým účastníkom.

• Turnaj sa uskutoční v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený (max 12 družstiev).

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

Striedavý štart hráča v mládežníckych kategóriách  - vysvetlivky a postup :

Vážení futbaloví funkcionári, kluboví manažéri (KM)

na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosím o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov.

 

Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:

(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

- dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr.

Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfér.

Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ.

Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok 5 EUR.

 

Ako vyžiadať hráča na striedavý štart:

Funkcionalita: KM v ISSF

/ elektronická podateľňa / žiadosť o transfér hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť.

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zimný seminár R a DZ ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 3.3.2018 od 09:00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc v Čadci.

2. Turnaj R a DZ ObFZ Kysúc (8. ročník) sa uskutoční dňa 10.3.2018 od 09:00 hod. v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Zraz R a DZ bude v športovej hale školy o 8:30.

3. KR plánuje v zimnom období (v mesiaci marec) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

Správy zo sekretariátu – Jozef Králik

 

Upozornenie!

V dostatočnom časovom predstihu pripomíname Futbalovým klubom III. ligy a ašpirantom na postup zo IV. ligy Sever a Juh  splnenie podmienok na zaradenie družstiev dospelých do III. ligy v súťažnom ročníku 2018/2019, ktoré sú zverejnené v Rozpise súťaží 2017/2018 kap. IX. Materiál stavu plnenia podmienok u jednotlivých klubov je k dispozícii na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály.

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc. ( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb)

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy