Úradná správa č. 30 - 15/16

zo dňa 11.03.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.3.2016 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať.

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu konferencie

4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

5. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc

6. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

7. Správa revíznej komisie

8. Informácia o hospodárení ObFZ Kysúc v roku 2015

9. Správa mandátovej komisie

10. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2016

11. Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 ŠTK, KM, DK KR

12. Diskusia

13. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

2. ŠTK schvaľuje zmenu TJ Slovan Rudinská odohrá všetky domáce zápasy v sobotu v UHČ.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.3.2016 o 15:30 hod. R: P. Ježík, Krenželák, Kupka.

2. R, ktorí ešte nepodpísali dohodu o pracovnej činnosti na rok 2016 tak spravia do 24.3.2016 na sekretariáte ObFZ Kysúc : Jaroslav Maják, Jozef Mosor, Ladislav Nekoranec, Miroslav Petrák ml., Miroslav Petrák st., Marián Ševčík, Vladimír Štefan, Milan Zacher, Vladimír Macejko, Pavol Jantoš, Darina Goliašová, Štefan Greňo, František Chovanec, Stanislav Kamenišťák, Pavol Kupka

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 3.2.2016, schválil tzv. malú novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ. Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete tu.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v aktuálnom zimnom registračnom období od 01.01.2016 do 15.03. 2016

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia hosťovania je  v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

UPOZORNENIE PRE KLUBY!

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“

 

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy