Úradná správa č. 3 - 17/18

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Zo dňa : 26.07.2017

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme:

1.1 FK na zmenu v ZÁPISE O STRETNUTÍ  MFS. Je potrebná registrácia osoby/príslušnosti pred súťažným ročníkom 2017/18, táto registrácia je

dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

Na základe tejto registrácie môžete pokračovať v ZÁPISE O STRETNUTÍ.Inak to nebude možné. Návod  nájdete na http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

1.2 Postupujúce družstvá ŠK Radoľa a FK Vadičov(A) - Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS VI. ligy dospelých vyhotoviť videozáznam

1.3. TJ Kysučan Ochodnica na dodržiavanie  PF, SP a RS 2017/18  zásah do hraciej plochy z dôvodu bezpečnosti hráčov v MFS.

1.4 FK na zmenu SP č.48 - V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ

a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.

1.5. Skontrolovať platnosť RP pre súťažný ročník 2017/2018.

1.6. Skontolovať výnimky MFS a prípadne nezrovnalosti nahlásiť cez podanie na komisiu.

1.7. Uhradiť členské poplatky za kluby

 

2. ŠTK nariaďuje:

2.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 06.08.2017 o 16.30 hod.:

FK Polom Raková - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Korňa - Športový klub Nesluša

TJ Slovan Podvysoká (A) - TJ Tatran Oščadnica

FK Vadičov (A) - TJ Pokrok Stará Bystrica (A)

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica

ŠK Radoľa - TJ Spartak Radôstka

TJ Olešná - OŠK Rudina

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ. Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. Letné registračné obdobie roku 2017 teda bude od 18. júla do 30. septembra"

RaPP čl. 19, bod 2:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

RaPP čl. 37

Odstupné za amatéra

(2) Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšej kategórie než je klub z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššej kategórie, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu v nižšej kategorii súťaže v ostatných 12 mesiacoch, nový klub uhradí za prestup (návrat) hráča rovnakú sumu, aká mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu v nižšej kategorii súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.

(4) Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa odseku 3 na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 3, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

Návod ako vygenerovať platobný predpis http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš


153. D.Org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súť.ročníka 2016/2017 do súť.ročníka 2017/2018 u týchto previnilcov:

a, Michal Kopačka (1249013) FK Čadca - zostatok 3 MFS,

b, Tomáš Mečiak (1264451) FK Vadičov- do 7.9.2017 ,

c, Ľubomír Kubik (1241113) FK Vadičov- do 10.11.2017 ,

d, Miloš Králik (1140451) FK Vadičov - do 10.5.2018,

e, Štefan Slivoň (1222461) FK Vadičov -do 10.11.2018

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408.

 

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, ktoré majú mládežnícké kolektívy a nezúčastnili sa aktívu ŠTK ObFZ Kysúc dňa 7.7.2017 t.j.:Tatran Oščadnica, Javorník Makov, Spartak Vysoká n/Kys.,Snaha Zborov n/B., ŠK Čierne, ŠK Slovania Korňa, Slávia Staškov, Slovan Rudinská, Štart Dunajov, že si môžu vyzdvihnúť zľavové poukazy slúžiace na podporu mládeže od Sportiky (Nakúpte za 550 eur a zaplatíte len 175 eur, platí do 31.12.2017).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy