Úradná správa č. 3 - 14/15

zo dňa 01.08. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Všeobecné informácie

1.1 Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF v FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B) zašlú vyplnenú, podpísanú a vytlačenú sezónnu súpisku na ObFZ v termíne do 30. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS ObFZ predložia FK na prvých MFZ, tieto rozhodcovia skontrolujú a zistenia uvedú v zápise o stretnutí.

1.2 Na základe rozhodnutia VV ObFZ, nebude Rozpis súťaží ObFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na webovej  stránke ObFZ tak aby sa dal vytlačiť. Z dôvodu aktualizácie adresára FK (komunikácia medzi zväzom a FK ako aj medzi FK navzájom) žiadame FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených ObFZ, aby nám najneskôr do 30.7.2014 zaslali - doručili na ObFZ mená, adresy, tel. čísla, emailovej adresy na štatutárov resp. funkcionárov v klube, ktoré budú následne zverejnené na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Zoznam klubov.

1.3 Dôrazne opäť upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

Úsek dospelých :

1 . Komisia ŠTK nariaďuje odohrať MFS VI. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 10.08.2014 o 16.30 hod. :

·ŠK Javorník Makov B - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina (9.8. o 16:30)

· Spartak Vysoká nad Kysucou - Tatran Turzovka

· TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Čadca B Horelica

· Tatran Oščadnica - ŠK Radoľa

· FK Nesluša - Slovan Rudinská

· Slovan Podvysoká -  Slovan Nová Bystrica

· Kysučan Korňa - Snaha Zborov nad Bystricou

Úsek mládeže :

1. Na základe žiadosti berieme na vedomie odhlásenie sa družstva TJ Spartak Radôstka zo súťaže v kategórii U15 IV. liga.  Vylosovaný súper v príslušnom kole ma voľný žreb.

2. V zmysle čl. 28/12 RS zaťažujeme TJ Spartak Radôstka poplatkom 330 Eur (MZF).

3. Na základe žiadosti TJ Kysučan Korňa schvaľujeme odloženie MFS v kategórii U15.

3.1. 1. kolo TJ Kysučan Korňa – TJ Spartak Vysoká  (MZF 10 E eur Kysučan Korňa).

3.2. 2. Kolo TJ Kysučan Korňa – TJ Beskyd Svrčinovec ( MZF 5 eur Kysučan Korňa).

3.3. Nariaďujeme predložiť vzájomne dohody náhradných termínov  uvedených stretnutí do06.08.2014 prostredníctvom ISSF, prípadne písomnou, emailovou formou.

4.  Na základe žiadosti TJ Beskyd Svrčinovec schvaľujeme zmenu termínu MFS TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Slovan Podvysoká v kategórii U15  1. kolo na deň 29.08.2014 (piatok). ( MZF10 eur TJ Beskyd Svrčinovec).

5.  Komisia ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS IV.  liga  U15 QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 10.08.2014 o 10.00  :

·voľný žreb - FK Slávia Staškov

· voľný žreb - FK REaMOS Kys. Lieskovec

· ŠK Javorník Makov - OŠK Rudina

· FK Lodno - TJ Kysučan Ochodnica

· Slovan Podvysoká - MŠK Snežnica

· Kysučan Korňa - TJ Beskyd Svrčinovec

· Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Klokočov (o 14:30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

1.DK na základe žiadosti hráča ŠK Javorník Makov, Richard Kuba, 1329728, o podmienečný odklad výkonu zvyšku disc. opatrenia, vyhovuje a zvyšok DO 2 MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 31.7.2014. DP čl. 40 ods1/2.  (poplatok 10 eur MZF)

2.DK na základe žiadosti hráča ŠK Javorník Makov, Martin Vojtek, 1199577, o podmienečný odklad výkonu zvyšku disc. opatrenia, vyhovuje a zvyšok DO 2 MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 31.7.2014. DP čl. 40 ods1/2.  (poplatok 10 eur MZF)

3. DK zamieta žiadosť hráča Slovan Rudinská, Róbert Ondrušek, 1173393, pre nesplnenie podmienok DP čl. 41/1. (poplatok 10 eur MZF)

4. DK zamieta žiadosť hráča FK Čadca B, Miroslav Petrák, 1154829, pre nesplnenie podmienok DP čl. 41/1, čl. 37/6. (poplatok 10 eur MZF)

5. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

6. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 6.8.2014 o 14.00 hod..

7. Upozorňuje FK, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ, so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ, s účinnosťou od 11.7.2014.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.1 :

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 1. kolo 3.8. o 10:00:

·MŠK Snežnica - FK Lodno: Žák za Kubiša (1.8. o 17:00)

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých 1.kolo - 3.8.2014 o 16.30 hod.:

·Slovan Nová Bystrica - FK Nesluša: Mosor za Kamenišťáka

·FK Čadca B Horelica - Tatran Turzovka: Šlapka za Mosora

2. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 8.8.2014 od 16:00 hod v budove ObFZ Kysúc. Zúčastnia sa nasledovní R : Belák, Belko D., Cisárik M., Červenec, Goliášová, Jantoš, Ježík P., Klušák, Kubiš, Kupka, Maják, Mesochoritis, Ondreáš, Poliak, Ševčík, Špalek O., Špalek A., Vojtuš

3. Ospravedlnenia R : Mikula 2.-8.8. , Zacher 2.-3.8. , Podolák 2.-3.8. , Škorník 2.-3.8. , Čepec 2.-31.8. , Dikoš 2.-10.8. , Macejko 2.-3.8. , Cisárik M. 2.-31.8. , Goliášová 2.-10.8. , Kajánek 2.-31.8. , Klušák 2.-3.8.

Odvolacia komisia – Ignác Cyprich

Odvolacia komisia ObFZ Kysúc odvolanie TJ Slovan Ladonhora Vadičov zo dňa 14.7.2014 doručeného dňa 17.7.2014 evidenčné číslo 2014407 v zmysle čl. 29 bod 9 písm. b RS ObFZ Kysúc 2014/2015 zamieta.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 8.8.2014 otvorený v úradných hodinách od 15:00 hod. do 19:00 hod., týmto vyzývame kluby aby tieto úradné hodiny využili na matričné úkony a vytvorenie hráčskeho konta. Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní. To znamená, že aktuálne MZF, vystavené za mesiac jún 2014 sú splatné do 10.7.2014 (štvrtok).

Upozorňujem na fakt, že od 1.8.2014 (najneskôr), SFZ platby šekom vôbec nebude prijímať (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde ...) ! Preto odporúčame uhrádzať platby za mesačnú zbernú faktúru prevodom alebo priamo vložením na účet SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy