Úradná správa č. 28 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1.Začiatky súťaží

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 12.kolo 12.04.2020 o 15.30 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 11.kolo 19.04.2020 o 16.00 hod.

Úsek mládeže

1. Začiatky súťaží

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 10.kolo 25.04.2020 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 10.kolo 05.04.2020 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 10.kolo 05.04.2020 o 12.00 hod.

2. Upozorňujeme

FK,  ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na sekretariat@obfzkysuc.sk,podľa RS ObFZ Kysúc čl.7 bod 5.

3. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc  poriada dňa 21.3.2020 turnaj prípraviek v športovej hale KNM . Štartovné 0 eur. Záväzné prihlášky na turnaj zasielajte písomne alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk

K dnešnému dňu sú prihlásení: Zborov

4. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje

• Turnaj starších žiakov roč. 2005 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 15.02.2020.

Účastníci:  Čierne, Skalité, Snežnica, Korňa, Raková, Krásno nad Kysucou, Zborov, Podvysoká, Turzovka, Čadca.

Propozície a program turnaja U15.

• Turnaj dorastencov roč. 2001 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 15.02.2020.

Účastníci: Čierne, Skalité, Snežnica, Korňa, Raková, Čadca U 17, Podvysoká, Makov, Svrčinovec, Stará Bystrica.

Propozície a program turnaja U19.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Delegovanie na Turnaj starších žiakov roč. 2005 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka a následne na Turnaj dorastencov roč. 2001 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel Čierne, Skalité, Svrčinovec, ktoré sa uskutočnia 15.2.2020 (sobota) od 7:30 vo Futbalovej aréne Korňa (zraz R minimálne na 7:00): Elsner, Kačerik, Novotná, Drahňák

2. Zmena času: zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 7.3.2020 (sobota) od 10:00 v Čadci v zasadačke ObFZ Kysúc. Následne od 13.00 sa uskutoční X.ročník futbalového turnaja R a DZ v telocvični ZŠ Raková.

3. KR schvaľuje klubové registrácie R:

R – Samuel Vlček do klubu OŠK Rudina

R – Daniel Majtan do klubu TJ Kysučan Korňa

4. KR plánuje v zimnom období (február 2020) školenie nových R. Záujemcovia sa môžu nahlásiť cez sekretariat@obfzkysuc.sk, 0908 934 081.

5. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 20192020 článok 26 bod 1

VI. liga FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 20192020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ s povolením TÚ SFZ  a v spolupráci s TMK ObFZ Kysúc plánuje organizovať pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C .

Školenie sa bude konať v Kysuckom Novom Meste  v období apríl - jún 2020 v  rozsahu 60 hodín (6 vyučovacích blokov + záverečné skúšky).

Max. počet uchádzačov je 26.

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).

Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jeho začiatkom. Prihlasovanie bude elektronikou formou cez online prihlášku ticketing.futbalsfz.sk

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V zmysle RaPP čl. 19 (2) je možné podávať žiadosť o prestup amatéra

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

• od 01. 01. do 31. 03 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup s obmedzením. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

3. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

4. V uplynulom období bola asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2020.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy