Úradná správa č. 28 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

 

2.Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 14.04.2019 o 15:30 hod.

 

3.Začiatok nadstavbovej časti  súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 28.4.2019 o 16:00 hod.

 

Upozorňujeme FK na kritéria pre rozlosovanie nadstavbovej časti:

1.kolo A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1  5.kolo – opačné poradie ako 1.kolo

2.kolo B3-A1,B4-A2,B1-A3,B2-A4  6.kolo – opačné poradie ako 2.kolo

3.kolo A1-B2,A2-B1,A3-B4,A4-B3  7.kolo – opačné poradie ako 3.kolo

4.kolo B1-A1,B2-A2,B3-A3,B4-A4  8.kolo – opačné poradie ako 4.kolo

 

4. V prípade zmeny termínu na základe spoločenských udalostí doporučujeme FK zmenu opačného poradia podania formou vzájomnej dohody.

 

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

V.  liga U 19 QUICK SPORT - 06.-07.april 2019

IV. liga U 15 QUICK SPORT - 20.-21.april 2019

IV. liga U 13 QUICK SPORT -  04.-05.maj 2019

 

2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

 

• Turnaj starších žiakov roč. 2004 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 16.03.2019 (sobota).

K dnešnému dňu sú prihlásení: Dunajov, Čierne, Skalité, Oščadnica, Krásno nad Kysucou

• Turnaj dorastencov roč. 2000 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 23.02.2019 (sobota)

K dnešnému dňu sú prihlásení: Podvysoká, Čierne, Skalité, Oščadnica, Raková, Rudina, Korňa, Svrčinovec, Zborov n/Bystricou,

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX,  štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 8.2.2019 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

3. Oznamujeme klubom ktoré majú prípravky, že ObFZ Kysúc  poriada dňa 16.3.2019 vo futbalovej aréne Korňa

turnaj prípraviek. Štartovné 0 eur. Kluby, ktoré majú záujem o účasť, nech zasielajú emailom potvrdenie

účasti na sekretariát ObFZ - t.z. aj tí, ktorí účasť predbežne potvrdili telefonicky.

e-mail: /sekretariat@obfzkysuc.sk/

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

 

1. Zimný doškoľovací seminár a 9.ročník futbalového turnaja R a DZ sa pravdepodobne uskutoční 2.3.2019 (sobota). Informácie o mieste konania, čase a programe budú zverejnené v ďalších US. Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

 

2. Delegácia na medzinárodný turnaj starších žiakov r.2004-2005, 16.2.2019 od 8.00 v športovej hale KNM: Kačerik, Vlček

 

3. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiaci február, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez email: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 934 081.

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2019) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Ďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, že aj v roku 2019 pokračuje SsFZ v podpore takejto činnosti a ponúka možnosť uchádzať sa o podporu uvedených aktivít:

• o podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu v zmysle „Pravidiel pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK, výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do 28.2.2019 na sekretariát SsFZ. Podrobné pokyny, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti DOKUMENTY). Pripomíname, že v zmysle uvedených tlačív budeme akceptovať len žiadosti zaslané v termíne a opatrené stanoviskom ObFZ v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť.

 

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy