Úradná správa č. 28 - 15/16

zo dňa 26.02.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.3.2016 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať.

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu konferencie

4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

5. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc

6. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

7. Správa revíznej komisie

8. Informácia o hospodárení ObFZ Kysúc v roku 2015

9. Správa mandátovej komisie

10. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2016

11. Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 ŠTK, KM, DK KR

12. Diskusia

13. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

2. ŠTK berie na vedomie:

a) Zmenu štatutárov a výboru FK Tatran Turzovka od 12.2.2016

Prezident klubu (štatutár)– Ladislav Hejčík, ladislav.hejcik@gmail.com, +421949521985,

manažér klubu – Peter Bibora ,

členovia výboru: Rastislav Bakajsa, Pavol Škorník, Roland Šmahajčík, Jozef Matejík, Peter Rovňaník,

b) Zmenu štatutárov a výboru TJ Kysučan Korňa  od 13.2.2016

Predseda klubu (štatutár) – Ján Michalíček, jankomichalicek20kuca@zoznam.sk, +421918229182

členovia výboru: Miroslav Grepl, Ondrej Straka, Michal Korduliak, Ondrej Brezina, Peter Kotek, Peter Ligáč, Pavol Korduliak st.

c) Zmena čísla účtu ŠK Radoľa SK2409000000000313857718

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie R: Medzinárodné turnaje výberov družobných futbalových zväzov Kysuce – Frýdek Místek – Skoczów Roč.  1999 a 2000 dňa 27.2.2016 od 9:00 – 12:20 hod. ŠH PRATEX Čadca Žák, Greňo

2. Náhradný zimný seminár R ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 27.2.2016 od 08:30 hod. v zasadačke budovy ObFZ v Čadci. R, ktorí neuhradili poplatok 5€, za náklady spojené s organizáciou seminára, tak učinia priamo na seminári. Seminára sa zúčastnia R: Krenželák, Funtek, Bohovič, P. Ježík, M. Petrák st., M. Petrák, O. Špalek, Kupka, Klušák.

• Študijný materiál + ODPOVEDE 2016“, ktorý je potrebné si naštudovať pre účely zimných seminárov R nájdete na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

3. Termín, miesto a program zimného seminára DZ ObFZ Kysúc bude oznámený v nasledujúcej ÚS

4. 6. ročník Turnaja R a DZ ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 6.3.2016 od 09:00 hod. v MŠH v KNM. Zraz R a DZ je o 8:30 v KNM. Poplatok (štartovné) uhradia všetci účastníci na zimnom doškoľovacom seminári.

5. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2015 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 3.2.2016, schválil tzv. malú novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ. Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete tu.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v aktuálnom zimnom registračnom období od 01.01.2016 do 15.03. 2016

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia hosťovania je  v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

UPOZORNENIE PRE KLUBY!

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

TMK ObFZ Kysúc usporiada pre trénerov mládeže dňa 05.03.2016 o 10:00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc odborný seminár: Ako trénovať mládež vo futbale , Lektor: Ing. Milan Lešický

Záujemcovia o seminár zašlú záväznú prihlášku na sekretariát ObFZ, e-mail: sekretariat@obfzkysuc.sk


Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 1.3. 2016  zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Pre vytvorenie hráčskeho konta využite najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy