Úradná správa č. 28 - 13/14

zo dňa 28.2. 2014

Výkonný výbor ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.02.2014 okrem iného

I. schválil:

a) na návrh DK ObFZ Kysúc na zastavenie účinnosti rozhodnutí DK ObFZ Kysúc a previnení z jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 v rozsahu:

1. zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí  podľa čl. 10 bod 3 DP účinného do 31.12.2013,

2. zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP účinného do 31.12.2013,

3. zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet majstrovských stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP (tresty za ŽK hráčov) a zároveň zahladzuje doteraz uložené a evidované tresty podľa prílohy 1 bod 13 DP účinného do 31.12.2013,

4. zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP účinného do 31.12.2013,

5. zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2013/2014.

b) na základe informácie hospodárskej komisie o narastajúcom počte futbalových klubov, ktoré neuhradili mesačnú zbernú faktúru po dobe splatnosti, ako aj zálohové platby za rozhodcov, čo vážne ohrozuje fungovanie tohto obojstranne prospešného inštitútu, ako aj samotné hospodárenie ObFZ Kysúc, navrhuje postúpiť uvedené kluby na riešenie DK.

Ukladá:

DK v prvom kroku, po odstúpení HK, udeliť napomenutie s uvedením nového termínu na úhradu. Po neuhradení v nariadenom termíne udeliť pokutu (vo výške alikvotnej časti k neuhradenej sume) maximálne však do výšky 50 € s novým termínom úhrady a s upozornením na možnosť odobratia bodov príslušnému družstvu, prípadne ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

II. schválil:

a) Zloženie odborných komisií:

 • Športovo technická komisia: Predseda - Milan Škorník, Členovia - Jozef Vrtel, Miroslav Laš, Jozef Králik, Štefan Grečmal.
 • Disciplinárna komisia:  Predseda - Štefan Tomáš, Členovia - Peter Strapáč, Ľubomír Jurišta, Miroslav Ježík, Eduard Halada, Rastislav Hajnoš.
 • Komisia rozhodcov: Predseda: Ján Súhrada, Členovia: Peter Moják, Ľubomír Belko, Štefan Mihalda, Richard Halfár.
 • Trénersko metodická komisia:  Predseda - František Mrmus, Členovia - Pavol Škorník, Petr Sikora, Ladislav Kolembus.
 • Odvolacia komisia:  Predseda - Ignác Cyprich, Členovia - Marián Úkrop, Peter Chmúra, Anton Varecha, Marián Vrtel.
 • Matričná komisia a ISSF:  Predseda- Peter Kubinec, Členovia - Stanislav Špila, Lenka Rumanová.
 • Hospodárska a ekonomická komisia: Predseda - Štefan Vojtuš, Členovia - Lenka Rumanová, Pavol Kuriak.
 • Revízna komisia: Predseda - Miroslav Pijá, Členovia -Ľubomír Kultan , Roman Koniar.
 • Zdravotná komisia: Predseda - Jozef Borák.
 • Sekretár odborných komisií: Jozef Jurišta.

III. schválil:

a) Organizáciu dorasteneckého turnaja pod záštitou združenia obcí Triangel 16.03.2014 vo futbalovej aréne v Korni.

b) Organizáciu seminára rozhodcov dňa 15.03.2014  o 8.30 hod. v penzióne Stefano Bar v Kysuckom Lieskovci.

c) Organizáciu aktívu futbalových oddielov I. a II. triedy ObFZ Kysúc dňa 21.03.2014 o 17.00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

d) Model ankety 11- ky roka 2014 ObFZ Kysúc v kategórií družstiev dospelých , rozhodcu roka , trénerov roka.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičný futbalový turnaj:

 • Turnaj dorastencov roč. 95 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3.2014. Turnaj uzavretý! Zoznam prihlásených: Podvysoká, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Turzovka, Ochodnica, K. Lieskovec, Čadca, Krásno nad Kysucou, Radôstka, Oravská Lesná. Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

2. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2013/2014:

 • I. trieda dospelých sa začína 14. kolom 23.3.2014 o 15.00 hod
 • II. trieda dospelých sa začína 10. kolom 6.4.2014 o 15.30 hod.
 • I. trieda dorast sa začína 8. kolom 13.4.2014 o 13.00 hod.
 • I. trieda žiaci sk. A sa začína 15. kolom 23.3.2014
 • I. trieda žiaci sk. B sa začína 15. kolom 23.3.2014
 • I. trieda ml. žiaci sa začína 7. kolom 20.4.2014

- upozorňujeme kluby I. triedy žiakov sk. A a sk. B, že 27. a 28. kolo sa bude predohrávať v mesiaci máj na základe vzájomných dohôd.

3. Na základe žiadosti TJ Tatran Krásno nad Kysucou B, nariaďujeme odohrať 14. kolo I. triedy Tatran Krásno B – Snaha Zborov dňa 1.5.2014 o 16.00 hod. (4 eur ZBF Krásno)

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zimný seminár rozhodcov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 15.3.2014 od 8:30 hod. v penzióne Stefano v Kysuckom Lieskovci.

2. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2013 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

- akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon

- schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

2. Dňa 31.12.2014 skončí platnosť všetkým papierovým registračným preukazom. Od 1.1.2015 sa musia hráči preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

3. Upozorňujeme kluby aby od teraz používali len nové formuláre primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie (spoznáte ich poľa toho, že majú logo SFZ a Futsalu).

4. Upozorňujeme klubových manažérov aby pravidelne kontrolovali svoje kontá ISSF z dôvodu prestupového obdobia.

Správy zo sekretariátu

Dôrazne upozorňujeme nasledovné kluby, že do dnešného dňa majú v ISSF status NEPLATIČ!!!(zastavenie pretekárskej a matričnej činnosti) z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry: FK Lodno (142 eur, 25 eur), TJ Beskyd Svrčinovec (77 eur, 40 eur), Spartak Radôstka (117 eur), Slávia Zákopčie (137 eur), Slovan Rudinská(7 eur), neuhradenia faktúry za činnosť R: REaMOS Kys. Lieskovec (79,08 eur), Slovan Rudinská (25,10 eur), Rozkvet Klubina (78.96 eur).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy