Úradná správa č. 27 - 15/16

zo dňa 19.02.2016

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 18.02.2016 o.i.

VV schválil:

1. Termín riadnej Konferencie ObFZ Kysúc, ktorá sa uskutoční 18.03.2016 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Organizáciu a termín medzinárodného turnaja výberov družobných futbalových zväzov Kysuce – Frýdek Místek – Skoczów (roč.  1999 a 2000), ktorý sa uskutoční 27.2.2016 o 9:00 v hale PRATEX

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácie..

2. Vyhodnotenie zimných halových turnajov.

3. Správu hospodárskej komisie

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie R: Medzinárodné turnaje výberov družobných futbalových zväzov Kysuce – Frýdek Místek – Skoczów Roč.  1999 a 2000 dňa 27.2.2016 od 9:00 – 12:20 hod. ŠH PRATEX Čadca Žák, Greňo

2. Náhradný zimný seminár R ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 27.2.2016 od 08:30 hod. v zasadačke budovy ObFZ v Čadci. R, ktorí neuhradili poplatok 5€, za náklady spojené s organizáciou seminára, tak učinia priamo na seminári. Seminára sa zúčastnia R: Krenželák, Funtek, Bohovič, P. Ježík, M. Petrák st., M. Petrák, O. Špalek, Kupka, Klušák.

• Študijný materiál + ODPOVEDE 2016“, ktorý je potrebné si naštudovať pre účely zimných seminárov R nájdete na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

3. Termín, miesto a program zimného seminára DZ ObFZ Kysúc bude oznámený v nasledujúcej ÚS

4. 6. ročník Turnaja R a DZ ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 6.3.2016 od 09:00 hod. v MŠH v KNM. Zraz R a DZ je o 8:30 v KNM. Poplatok (štartovné) uhradia všetci účastníci na zimnom doškoľovacom seminári.

5. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2015 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

6. Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční 24.2. od 15:00 hod.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 3.2.2016, schválil tzv. malú novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ. Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete tu.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v aktuálnom zimnom registračnom období od 01.01.2016 do 15.03. 2016

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia hosťovania je  v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

UPOZORNENIE PRE KLUBY!

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy