Úradná správa č. 25 - 18/19

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

 

2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2004 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 16.03.2019 (sobota).

K dnešnému dňu sú prihlásení: Dunajov, Čierne, Skalité, Oščadnica

• Turnaj dorastencov roč. 2000 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 23.02.2019 (sobota)

K dnešnému dňu sú prihlásení: Podvysoká, Čierne, Skalité, Oščadnica

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX,  štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 8.2.2019 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiacoch január – február, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez email sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 934 081.

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2019) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

 

1. Ďalej dávame do pozornosti FK venujúcim sa výchove mladých futbalistov, že aj v roku 2019 pokračuje SsFZ v podpore takejto činnosti a ponúka možnosť uchádzať sa o podporu uvedených aktivít:

• o podporu pri organizácii mládežníckych turnajov je možné sa uchádzať v zmysle „Pravidiel pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže" výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže – najneskôr do 31.1.2019 na sekretariát SsFZ,

• o podporu činnosti mládežníckych družstiev v rámci klubu v zmysle „Pravidiel pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK, výhradne formou zaslania vyplnenej žiadosti o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK – najneskôr do 28.2.2019 na sekretariát SsFZ. Podrobné pokyny, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke SsFZ (www.ssfz.sk v časti DOKUMENTY). Pripomíname, že v zmysle uvedených tlačív budeme akceptovať len žiadosti zaslané v termíne a opatrené stanoviskom ObFZ v pôsobnosti ktorého klub vykonáva svoju činnosť.

 

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko,Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy