Úradná správa č. 24 - 21/22

 

Oblastný futbalový zväz Kysúc chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na Kysuciach za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov  a v Novom roku 2022 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.

 

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV dňa 16.12.2021 na svojom zasadnutí o.i.

Schválil:

1.Organizačný poriadok ObFZ Kysúc.

2.Plán hlavných úloh na rok 2022.

3.Návrh predsedu DK o udelení amnestie na tresty udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

4.Zvolil za podpredsedov ObFZ Jána Studeného a Milana Škorníka  na volené obdobie 2022/2025.

5.Zvolil zloženie predsedov a členov odborných komisií na volebné obdobie 2022/2025.

Športovo-technická komisia: Predseda - Ladislav Šlapka, Podpredseda - Jozef Vrtel, Členovia - Miroslav Laš, Jaroslav Mlkvík, Štefan Grečmal

Disciplinárna komisia: Predseda - Ľubomír Jurišta, Podpredseda - Marián Vrtel, Členovia - Milan Hurík, Jozef Králik , Štefan Tomáš - externý poradca

Trénersko-metodická komisia: Predseda - Vladislav Brisuda, Členovia - Dávid Kratochvíl , Ladislav Kolembus , Ľuboslav Mikula, Dominik Polaček, Pavol Mičian, Marián Úkrop, Štefan Zajac

Komisia rozhodcov: Predseda: Peter Moják, Podpredseda: Ján Súhrada, Členovia: Richard Halfár, Miroslav Ježík, Jakub Kolesnáč Jozef Mosor, Stanislav Špila

Matričná komisia a ISSF: Predseda - Peter Kubinec, Členovia - Jozef Králik, Lenka Rumanová, Stanislav Špila

Hospodárska, ekonomická a makretingová komisia: Predseda - Milan Škorník, Členovia - Ján Studený, Peter Kubinec

Odvolacia komisia: Predseda - Štefan Vojtuš, Členovia - Jozef Jendrišák, Peter Chmúra, Anton Varecha , Ignác Cyprich

Revízna komisia : Predseda - Miroslav Piják, Členovia - Pavol Kuriak, Katarína Lukáčová

Zdravotná komisia: Predseda - Jozef Borák

Zobral na vedomie:

1.Termíny a organizačné zabezpečenie zimných halových turnajov mládeže družobných zväzov.

2.Kontrolu uznesení.

3.Aktuálne informácie z diania v SsFZ a SFZ.

4. Správu hospodárskej komisie.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

a) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí na časové obdobie, podľa DP čl. 17 ods. 4

b) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa DP čl. 37 ods. 5 (disciplinárne sankcie za počet ŽK)

c) zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli jeho hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2021/2022

Zostatky disciplinárnych sankcií nepodliehajúcich amnestii:

a) Peter Bytčánek, divák TJ Slovan Podvysoká – disciplinárna sankcia je účinná do 30.6.2022.

 

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda

1. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.

2. Plán kontinuálneho vzdelávania trénerov v druhom polroku 2021 – semináre pre trénerov UEFA B / UEFA GR C: Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID 19 dočasne pozastavená. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 20.12.2021 do 3.1.2022 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy