Úradná správa č. 24 - 20/21

Výkonný výbor SFZ na svojom online zasadnutí 2.3.2021 okrem iného:

- schválil návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží jarnej časti súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19 v zmysle záverov  zo stretnutia pracovnej skupiny konaného dňa 10. februára 2021 v Banskej Bystrici a v zmysle pripomienok vznesených priamo na zasadnutí členov VV SFZ nasledovne:

a) dohrať zostávajúce zápasy z jesennej časti a v jarnej časti odohrať toľko kôl, koľko sa bude dať s tým, že každá súťaž sa ukončí do 30.6., v prípade potreby dohratia 1-2 kôl by sa mohla súťaž predĺžiť o max. 1 týždeň (aby sa súťaž neuzavrela napr. 1 kolo pred koncom a mal by sa odohrať najdôležitejší zápas o postup, či zostup),

b) každý RFZ môže mať odohratých rôzny počet kôl, ale všetky družstvá v tabuľke regiónu musia mať odohratý rovnaký počet stretnutí, aby sa mohol určiť víťaz resp.postupujúci do vyššej súťaže (to nemusí platiť medzi družstvami, ktoré nemajú vplyv na konečné umiestnenie pri zostupe alebo postupe, napr. 6. a 7. v tabuľke),

c) zrušiť ustanovenie SP čl.7a / 5a o nedostihnuteľnom náskoku pri určovaní postupujúceho z nižšej súťaže pri neodohratí celého súťažného ročníka,

d) z II.ligy zostúpia 3 mužstvá, v prípade, že nebude záujem o postup z RFZ, zníži sa počet zostupujúcich z II.ligy,

e) postúpiť z III. ligy môžu iba víťazi súťaží.

 

VÝZVA PRE AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ KLUBY NA ZÍSKANIE PODPORY NA ZMIERNENIE DOPADOV PANDÉMIE

Fond na podporu športu v piatok 5. 3. 2021 vyhlásil výzvu určenú pre amatérske športové kluby, ktoré budú môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady pandémie COVID-19.

Oprávneným obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia podmienky ustanovené výzvou. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná čiastkou 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov, pričom nárok na príspevok budú mať len kluby s minimálne desiatimi aktívnymi športovcami a výnosmi/príjmami za rok 2019 vo výške minimálne 20 tis. eur. Výška príspevku sa určuje ako 50% oprávnených nákladov klubu za vymedzené obdobie.

Vo výzve je alokovaná čiastka 4 mil. eur a žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021  priamo Fondu na podporu športu.

Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete TU.

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala dňa 17. marca 2021 operatívno pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30.4.2021. Tento podklad bol dňa 23.3.2021 prostredníctvom hlasovania per rollam schválený členmi VV SFZ. Aktuálne znenie RaPP SFZ je zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva.

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

4. Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4.„V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (hlasovanie formou per rollam v termíne 27.03-01.04.2021) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 371 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2020/2021 za podmienky, že majú uzatvorený minimálne 1 zápis o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 582,34 €.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy