Úradná správa č. 24 - 14/15

za dňa 20.2.2015

Športovo-technická komisia – Jozef Vrtel

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 27.2.2015 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať. Súčasťou bude aj vystúpenie Jána Letka vedúce oddelenia SFZ (nové trendy ISSF, Prestupový poriadok... ).

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu konferencie

4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

5. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc 4.7.2014

6. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

7. Správa revíznej komisie

8. Informácia o hospodárení ObFZ Kysúc v roku 2014

9. Správa mandátovej komisie

10. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2015

11. Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 ŠTK, KM, DK KR

12. Diskusia

13. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zimný seminár rozhodcov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 14.3.2015 v Slovenskej reštaurácii v Čadci.

2. Turnaj R ObFZ Kysúc sa uskutoční 28.2.2015 od 13:30 hod v športovej hale PRATEX Čadca.

3. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2014 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 23.2. 2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy