Úradná správa č. 23 - 20/21

Výkonný výbor SFZ na svojom online zasadnutí 2.3.2021 okrem iného:

- schválil návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží jarnej časti súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19 v zmysle záverov  zo stretnutia pracovnej skupiny konaného dňa 10. februára 2021 v Banskej Bystrici a v zmysle pripomienok vznesených priamo na zasadnutí členov VV SFZ nasledovne:

a) dohrať zostávajúce zápasy z jesennej časti a v jarnej časti odohrať toľko kôl, koľko sa bude dať s tým, že každá súťaž sa ukončí do 30.6., v prípade potreby dohratia 1-2 kôl by sa mohla súťaž predĺžiť o max. 1 týždeň (aby sa súťaž neuzavrela napr. 1 kolo pred koncom a mal by sa odohrať najdôležitejší zápas o postup, či zostup),

b) každý RFZ môže mať odohratých rôzny počet kôl, ale všetky družstvá v tabuľke regiónu musia mať odohratý rovnaký počet stretnutí, aby sa mohol určiť víťaz resp.postupujúci do vyššej súťaže (to nemusí platiť medzi družstvami, ktoré nemajú vplyv na konečné umiestnenie pri zostupe alebo postupe, napr. 6. a 7. v tabuľke),

c) zrušiť ustanovenie SP čl.7a / 5a o nedostihnuteľnom náskoku pri určovaní postupujúceho z nižšej súťaže pri neodohratí celého súťažného ročníka,

d) z II.ligy zostúpia 3 mužstvá, v prípade, že nebude záujem o postup z RFZ, zníži sa počet zostupujúcich z II.ligy,

e) postúpiť z III. ligy môžu iba víťazi súťaží.

 

USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 3. JANUÁRA 2021

USMERNENIE (účinné od 3. januára 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 77/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 31.12.2020 v spojení s uznesením vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020

vydané dňa 3.1.2021

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 77/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 31.12.2020 (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) v spojení s uznesením vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 (ďalej len „uznesenie vlády SR“) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

1. Vyhláška ÚVZ SR (celý text nájdete na linku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf )

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky ÚVZ SR sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej a inej povahy, pričom vyhláška po novom neupravuje počet účastníkov takéhoto podujatia.

Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania a v súlade s § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA Ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje (pri tréningoch sa postupuje ako doteraz podľa manuálu).

2. Uznesenie vlády SR (celý text nájdete na linku: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962)

Uznesením vlády SR došlo k sprísneniu obmedzenia pohybu a pobytu a k zrušeniu niektorých výnimiek zo zákazu vychádzania, a to na obdobie od 1.1.2021 do 24.1.2021.

Podľa bodu B.1., bod 1. uznesenia vlády SR sa zákaz vychádzania nevzťahuje  na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť.

Zároveň v súlade s bodom B.1., bod 12. uznesenia vlády SR sa zákaz vychádzania nevzťahuje na pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť.

3. USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch sú od 1.1.2021 s výnimkou FORTUNA Ligy a II. futbalovej ligy ZAKÁZANÉ.

V dvoch najvyšších súťažiach sa tréningový proces riadi existujúcim manuálom ako doteraz, pričom na cestu na tréning a späť sa uplatňuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1., bod. 1 uznesenia vlády SR.

Tréningy a športové aktivity v iných kluboch je možné uskutočňovať len na základe výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1., bod 12. uznesenia vlády SR, a to individuálne v rámci okresu, pričom individuálny tréning znamená, že okrem členov spoločnej domácnosti sa športovej aktivity nezúčastňujú iné osoby (napr. tréner).

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.  Usmernenie k športovej činnosti je vydané aj v nadväznosti na aktuálne usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú zverejnené na webovej adrese https://www.minedu.sk/7363-sk/aktuality/.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2021. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2021) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.

4. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

5. Z dôvodu niektorých zmien vo FIFA RSTP bude pripravený návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ vpriebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. V tejto súvislosti žiada SFZ všetkých členov o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 10.03.2021 (streda) do 23:59 hod. Podnet musí byť v členení:

a) článok, ku ktorému je podnet podaný;

b) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

c) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pracovníci sekretariátu ObFZ Kysúc, v zmysle odporúčania SFZ pracujú v tomto období „z domu“.

V prípade potreby kontaktujte:

Lenka Rumanová +421 908 934 081,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 948 643 507,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy