Úradná správa č. 23 - 14/15

za dňa 13.2.2015

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 11.02.2015 o.i.

VV schválil:

1. Program seminára R, ktorý sa uskutoční  14.3.2015 v Slovenskej reštaurácii v Čadci:

1. 8:30 - 9:00 Prezentácia účastníkov.

2. 9:00 - 9:10 Otvorenie seminára.

3. 9:10 - 10:10 Odborná prednáška.

4. 10:10 - 10:20Prestávka.

5. 10:20 - 10:50 Písomný test

6. 10:50 - 11:00 Prestávka.

7. 11:00 - 11:20 Vystúpenie členov VV ObFZ.

8. 11:20 - 11:40 PT, PMR

9. 11:40 - 11:45 Prestávka.

10. 11:45 - 12:15 Odborná prednáška.

11. 12:15 - 13:00 Obed

12. 13:00 - 13:30 Pokyny k jarnej časti 14/15

13. 13:30 - 15:00 Vyhodnotenie písomného testu, pohovory s R, ukončenie ZDS

2. Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ Kysúc

3. Prípravu stretnutia zástupcov družobných zväzov.

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácie..

2. Vyhodnotenie medzinárodného turnaja družobných zväzov

3. Správu hospodárskej komisie

Športovo-technická komisia – Jozef Vrtel

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 27.2.2015 o 16:30 v zasadačke ObFZ Kysúc, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať. Súčasťou bude aj vystúpenie Jána Letka vedúce oddelenia SFZ (nové trendy ISSF, Prestupový poriadok... ).

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu konferencie

4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

5. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc 4.7.2014

6. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

7. Správa revíznej komisie

8. Informácia o hospodárení ObFZ Kysúc v roku 2014

9. Správa mandátovej komisie

10. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2015

11. Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 ŠTK, KM, DK KR

12. Diskusia

13. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 00 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 14.2.2015 o 7:30 hod.

Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

Zoznam prihlásených: Podvysoká, Čierne, Makov, Korňa, Skalité, Čadca U 15, KNM, St. Bystrica, Raková, Krásno, Klokočov, Turzovka, Snežnica, Čadca U 14.

• Turnaj dorastencov roč. 96 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 14.2.2015 o 13:00 hod.

Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

Zoznam prihlásených: Podvysoká, Vysoká nad Kysucou, Kys. Lieskovec, Čadca Horelica, Makov, Čierne, Korňa, Raková, Skalité, Čadca U17, Čadca U 19, Čadca U 16, KNM, St. Bystrica, Turzovka.

Trénersko metodická komisia – František Mrmus

TMK SsFZ v spolupráci s TMK Liptovského  futbalového zväzu organizuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 8 hodín (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) dňa 22. februára (nedeľa) od 08.00 hod. do 16.00 hod  v priestoroch futbalového štadióna  OŠK Lisková pri Ružomberku. Záujemcovia sa musia prihlásiť do 20. februára mailom (prihláška na stránke SsFZ / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály) na adresu peterstefanak@gmail.com alebo igi.bella@gmail.com.  Účastnícky poplatok vo výške 10.-€ uhradia účastníci priamo pri prezentácii od 07.30 hod.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zimný seminár rozhodcov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 14.3.2015 v Slovenskej reštaurácii v Čadci.

2. Turnaj R ObFZ Kysúc sa uskutoční 28.2.2015 od 13:30 hod v športovej hale PRATEX Čadca.

3. Obsadenie R: Turnaj ObFZ Kysúc v Korni 14.2.2015 o 7:00 Dikoš, Janec, Mesochoritis, Škorník, Jantoš.

4. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2014 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy