Úradná správa č. 22 - 20/21

USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 3. JANUÁRA 2021

USMERNENIE (účinné od 3. januára 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 77/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 31.12.2020 v spojení s uznesením vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020

vydané dňa 3.1.2021

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 77/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 31.12.2020 (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) v spojení s uznesením vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 (ďalej len „uznesenie vlády SR“) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

1. Vyhláška ÚVZ SR (celý text nájdete na linku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf )

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky ÚVZ SR sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej a inej povahy, pričom vyhláška po novom neupravuje počet účastníkov takéhoto podujatia.

Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania a v súlade s § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA Ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje (pri tréningoch sa postupuje ako doteraz podľa manuálu).

2. Uznesenie vlády SR (celý text nájdete na linku: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962)

Uznesením vlády SR došlo k sprísneniu obmedzenia pohybu a pobytu a k zrušeniu niektorých výnimiek zo zákazu vychádzania, a to na obdobie od 1.1.2021 do 24.1.2021.

Podľa bodu B.1., bod 1. uznesenia vlády SR sa zákaz vychádzania nevzťahuje  na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť.

Zároveň v súlade s bodom B.1., bod 12. uznesenia vlády SR sa zákaz vychádzania nevzťahuje na pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť.

3. USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch sú od 1.1.2021 s výnimkou FORTUNA Ligy a II. futbalovej ligy ZAKÁZANÉ.

V dvoch najvyšších súťažiach sa tréningový proces riadi existujúcim manuálom ako doteraz, pričom na cestu na tréning a späť sa uplatňuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1., bod. 1 uznesenia vlády SR.

Tréningy a športové aktivity v iných kluboch je možné uskutočňovať len na základe výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1., bod 12. uznesenia vlády SR, a to individuálne v rámci okresu, pričom individuálny tréning znamená, že okrem členov spoločnej domácnosti sa športovej aktivity nezúčastňujú iné osoby (napr. tréner).

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.  Usmernenie k športovej činnosti je vydané aj v nadväznosti na aktuálne usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú zverejnené na webovej adrese https://www.minedu.sk/7363-sk/aktuality/.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2021. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2021) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.

4. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pracovníci sekretariátu ObFZ Kysúc, v zmysle odporúčania SFZ do 24.01.2021, pracujú v tomto období „z domu“.

V prípade potreby kontaktujte:

Lenka Rumanová +421 908 934 081,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 948 643 507,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy