Úradná správa č. 21 - 21/22

Volebná konferencia ObFZ Kysúc sa bude konať dňa 20.11.2021 o 10:00 hod. v MM Aréne v Krásne nad Kysucou v režime OTP. Preto žiadame kluby, aby sa na túto možnosť pripravili a vyslali svojich zástupcov, ktorí spĺňajú túto podmienku. Žiadame kluby aby obratom nahlásili delegáta konferencie s právom hlasovať za svoj klub na sekretariat@obfzkysuc.sk, +421 908 934 081 Lenka Rumanová

Program volebnej konferencie ObFZ Kysúc 20.11.2021

1. Otvorenie (vyhlásenie o zvolaní v zmysle stanov čl.32 )  a príhovory hostí.

2. Minúta ticha za zosnulých v priebehu volebného obdobia.

3. Schválenie pracovného predsedníctva, menovanie skrutátorov , overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie.

4. Správa mandátovej komisie.

5. Schválenie programu konferencie

6. Potvrdenie rokovacieho poriadku, volebného poriadku a volebnej komisie - schválené konferenciou ObFZ Kysúc dňa 02.07.2021.

7. Odovzdanie ocenení.

8. Vystúpenie predsedu ObFZ Kysúc a správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od ostatnej konferencie

9. Správa predsedu Revíznej komisie ObFZ Kysúc

10. Informácia o hospodárení ObFZ Kysúc v roku 2021

11. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2022

12. Voľba predsedu ObFZ Kysúc.

13. Voľba členov Výkonného výboru ObFZ

14. Voľba člena Výkonného výboru – zástupcu rozhodcov.

15. Voľba predsedu Revíznej komisie ObFZ

16. Voľba predsedu orgánu zabezpečenia spravodlivosti ObFZ (Disciplinárny orgán)

17. Voľba predsedu orgánu zabezpečenia spravodlivosti ObFZ (Odvolacia komisia)

18. Voľba delegátov a ich náhradníkov  na Konferencie SsFZ za ObFZ Kysúc

19. Voľba delegátov na Konferencie SsFZ za kluby hrajúce súťaže dospelých SsFZ

20. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov ObFZ Kysúc a SsFZ

21. Diskusia

22. Schválenie návrhu uznesenia

23. Záver

 

Volebná komisia – Eduard Gábriš

Na svojom zasadnutí dňa 15.11.2021 prijala návrh kandidátov na volené funkcie od VV ObFZ Kysúc.

Výkonný výbor ObFZ Kysúc:

Predseda ObFZ Kysúc- Stanislav Špila

Člen VV ObFZ Kysúc- Vladislav Brisuda

Člen VV ObFZ Kysúc – Peter Kubinec

Člen VV ObFZ Kysúc - Ján Studený

Člen VV ObFZ Kysúc –zástupca rozhodcov- Ján Súhrada

Člen VV ObFZ Kysúc- Milan Škorník

Člen VV ObFZ Kysúc- Ladislav Šlapka

Organy zabezpečenia spravodlivosti:

Predseda Revíznej komisie - kontrolór- Miroslav Piják

Predseda Disciplinárneho orgánu- Ľubomír Jurišta

Predseda Odvolacej komisie- Štefan Vojtuš

Delegáti konferencie SsFZ:

Za kluby hrajúce súťaže dospelých SsFZ: Radoslav Gašper, Miroslav Laš, Jozef Pavlík

Náhradník: Slavomír Zátek , Ladislav Hejčík

Za ObFZ Kysúc: Peter Kubinec, Ján Studený, Milan Škorník

Náhradník: Štefan Vojtuš, Jozef Králik

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy