Úradná správa č. 20 - 21/22

Volebná konferencia ObFZ Kysúc sa bude konať dňa 20.11.2021 o 10:00 hod. v MM Aréne v Krásne nad Kysucou v režime OTP. Preto žiadame kluby, aby sa na túto možnosť pripravili a vyslali svojich zástupcov, ktorí spĺňajú túto podmienku. Žiadame kluby aby obratom nahlásili delegáta konferencie s právom hlasovať za svoj klub na sekretariat@obfzkysuc.sk

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV dňa 10.11.2021 na svojom zasadnutí o.i.

Schválil:

1. Organizáciu volebnej konferencie dňa 20.11.2021 v MM Aréne v Krásne nad Kysucou.

2.Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení.

2.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

3.Správy predsedov odborných komisií.

4.Správu hospodárskej komisie.

5.Správy zo sekretariátu.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Komisia rozhodcov a delegátov Stredoslovenského futbalového zväzu v spolupráci s Komisiou delegátov Slovenského futbalového zväzu pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A". Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.1.2022. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na licenčný seminár u p. Schneidera lektora vzdelávania delegátov SsFZ. Uzávierka  písomných a podpísaných prihlášok je 17.12.2021. Podrobne a správne vyplnené prihlášky  možno odovzdať na sekretariáte SsFZ, p. Schneiderovi, zaslať poštou na SsFZ alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.schneider@gmail.com . Súčasne s vyplnenou a podpísanou prihláškou je žiadateľ povinný uskutočniť úhradu vložného vo výške 50,- €.  Platba sa uskutočňuje na účet SK 79 1100 0000 0026 1079 9963 (uvádzajte presne). Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po úhrade vložného a prijatí prihlášky bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu, lekárskej prehliadke sú verejne dostupné na stránke www.futbalsfz.sk , v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ.

Noví záujemcovia musia na seminár priniesť a  komisii predložiť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní" ( vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie ).

Po zaradení  uchádzača na zoznam mu bude poskytnutý  metodický materiál a pokyny k štúdiu podkladov, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude zasielaná elektronicky na uvedené mailové adresy záujemcov o licenciu.  Z toho dôvodu je potrebné dbať o správne uvedenú a čitateľnú mailovú adresu v prihláške.

UPOZORNENIE: Zaslaním prihlášky a zaplatením vložného sa považuje účasť prihláseného na seminári za záväzný. Vložné sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizáciu projektu.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pripomíname klubovým manažérom čerpanie kreditov na rok 2021. Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

2. Oznamujeme klubom Čadca, Raková, Turzovka, Staškov, Zborov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy