Úradná správa č. 20 - 20/21

Uznesenie z konferencie ObFZ Kysúc.

Konferencia ObFZ Kysúc hlasovaním per rollam 18.12.2020

Schválila:

1. Správu o činnosti VV za uplynulé obdobie

2. Správy predsedov odborných komisií ObFZ Kysúc za jesennú časť 2020/2021

3. Správu revíznej komisie.

4. Návrh rozpočet ObFZ Kysúc na rok 2021

Futbalové zväzy