Úradná správa č. 20 - 17/18

Výkonný výbor - Stanislav Špila

Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín volebnej konferencie na deň 2.12.2017 o 10:00 v reštaurácií Beskyd (Staničná ulica 197/2, Čadca). Na konferencii sa zúčastní 1 zástupca klubu (delegát konferencie) s právom hlasovať. Bez práva hlasovať sa zúčastnia členovia výkonného výboru a komisií, sekretári, pozvaní hostia a zástupcovia médií. Pozvánka a pracovné materiály budú zaslané klubom na emailový kontakt uvedený v ISSF. Kluby zašlú návratku s údajmi delegáta konferencie za ich klub.

 

Uznesenie  výkonného výboru zo zasadnutia dňa 22.11.2017:

VV na svojom zasadnutí dňa 22.11.2017 o.i.

VV schválil:

1. Výsledky jesennej časti súť. roč. 2017/2018

2. Návrh reorganizácie súťaží dospelých ObFZ Kysúc roč. 2018/2019

3. Program volebnej konferencie ObFZ Kysúc 2.12.2017

VV zobral na vedomie:

1.Aktuálne správy podané predsedom ObFZ Kysúc

2.Správu hospodárskej komisie

3.Aktuálny stav prípravy školenia zdravotníkov

4.Aktuálny stav prípravy školenia UEFA C

5. Vyhodnotenie a prípravu mládežníckych turnajov

6.Aktuálny stav prípravy volebnej konferencie dňa 2.12.2017.

 

Volebná komisia – Milan Čimbora

Na svojom zasadnutí dňa 22.11.2017 prijala návrh kandidátov na volené funkcie od VV ObFZ Kysúc.

Predseda ObFZ Kysúc- Stanislav Špila

Podpredseda ObFZ Kysúc za KNM- Ján Studený

Podpredseda ObFZ Kysúc za CA –Peter Kubi nec

Člen VV ObFZ Kysúc- Ladislav Šlapka

Člen VV ObFZ Kysúc- Milan Škorník

Člen VV ObFZ Kysúc- František Mrmus

Člen VV ObFZ Kysúc –zástupca rozhodcov- Ján Suhrada

Organy zabezpečenia spravodlivosti:

Predseda Revíznej komisie- Miroslav Piják

Predseda Disciplinárnej komisie- Ľubomír Jurišta

Predseda Odvolacej komisie- Štefan Vojtuš

 

Delegáti konferencie SsFZ:

Za kluby hrajúce súťaže dospelých SsFZ: Jozef Pavlík, Ladislav Hejčík, František Mrmus ,

Náhradník: Michal Pagáč

 

Za ObFZ Kysúc:  Peter Kubinec, Miroslav Laš, Ján Studený

Náhradník: Štefan Vojtuš

 

Trenersko-metodická komisia (TMK) – František Mrmus

TMK ObFZ Kysúc oznamuje FK, že v spolupráci s TMK ObFZ Žilina a pod  záštitou TMK  SsFZ bude organizovať v mesiacoch február – marec 2018 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky. Predpokladaná suma za školenie pri účasti 25 účastníkov bude okolo 100 €. Touto cestou žiadame záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty - tlačivá) a doručili ho na sekretariát ObFZ Kysúc. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát ObFZ.

Program školení: sobota 10.02.2018 od 08,15 hod. - 18,50 hod.

nedeľa 11.02.2018 od 08,30 hod. - 17,55 hod.

sobota 24.02.2018 od 08,30 hod. - 19,05 hod.

nedeľa 25.02.2018 od 08,30 hod. - 18,15 hod.

Spolu: Úvod a záver =   2 hodiny

Teória       =  31 hodín

Prax         =  14 hodín

Hospitácie TJ(prav vo vlastnom klube) = 16 hodín

Celkom  =  63 hodín

 

Správy zo sekretariátu.

 

Opätovne žiadme pod následkom disciplinárnych opatrení futbalové kluby TJ Kysučan Korňa, Kysučan Ochodnica a TJ Rozkvet Klubina aby čo v najkratšom čase doložili na sekretariát ObFZ Kysúc doklad o úhrade MZF za mesiac október!!

 

Upozornenie pre futbalové kluby ObFZ Kysúc:

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského futbalového sväzu (ďalej VV SFZ), SFZ vypísal  výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

 

Oznamujeme Vám touto cestou, že zo strany SFZ prebieha prevádzka avizovaného

e-shopu na čerpanie kreditov pre kluby, ktoré boli vybrané podľa počtu mládežníckych kolektívov

na základe rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame

Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e-shopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás

pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to

hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.

Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom

je spustená do prevádzky.

 

Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity

Natankované PHM by sa malo minúť posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017 vedeného

v ISSF systéme v množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na zápasy mládeže

od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeže Vášho klubu v roku 2017 vedeného v ISSF

systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie už za kredity, ale za platbu platobnou kartou

na eshope. Zmeníme to už 1.12.2017 priamo v eshope. SFZ to priamo kontrolovať nebude,

dôverujeme Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo iných orgánov

je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené skutočnosti. Na budúci rok by ste kredity mali dostať ešte

pred začiatkom sezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať, o čom budete včas informovaný.

Upozorňujeme touto cestou FK - klubových ISSF manažérov, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať

vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený

nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice. Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop

je Branislav Jelok +421 903 455 470.

Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je

Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499

 

Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalové zväzy