Úradná správa č. 20 - 13/14 Konferencia

zo dňa 2.12. 2013

Volebná Konferencia ObFZ Kysúc

na svojom zasadnutí 30.11.2013 o.i.

Zobrala na vedomie :

- správu mandátovej komisie - počet prítomných delegátov s právom hlasovať: 40,

- správu revíznej komisie predloženú predsedom komisie Miroslavom Pijákom,

Potvrdila:

- rokovací poriadok, volebný poriadok a volebnú komisiu - schválené Konferenciou ObFZ Kysúc 12.7.2013.

Schválila:

- overovateľov zápisnice (Jozef Králik, Pavol Kuriak),

- zloženie pracovného predsedníctva (Stanislav Špila, Milan Škorník, Ján Studený, Miroslav Piják, Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, Jozef Paršo, Ján Letko),

- zloženie mandátovej komisie (Milan Hurik - predseda, a členovia Marián Malík a Jaroslav Mindek),

- zloženie návrhovej komisie (Marián Ukrop - predseda, a členovia Peter Chmúra a Milan Grečmal),

- program Konferencie,

- doplnok Stanov ObFZ Kysúc - tretia hlava čl. 41 bod 3,

- správu o činnosti ObFZ Kysúc za obdobie od poslednej Konferencie (2009) predloženú predsedom ObFZ Stanislavom Špilom,

- správu o hospodárení ObFZ Kysúc za obdobie od poslednej konferencie (2009) predloženú  sekretárom ObFZ Lenkou Rumanovou,

- rozpočet ObFZ na rok 2014,

- návrh uznesenia.

Zvolila:

- za predsedu ObFZ Kysúc Stanislava Špilu,

- za člena VV ObFZ Kysúc Petra Kubinca, Františka Mrmusa, Jána Studeného, Milana Škorníka, Štefana Vojtuša,

- za člena VV – zástupcu rozhodcov ObFZ Kysúc Jána Súhradu,

- za predsedu revíznej komisie ObFZ Kysúc Miroslava Pijáka,

- za predsedu disciplinárnej komisie ObFZ Kysúc Štefana Tomáša,

- za predsedu odvolacej komisie ObFZ Kysúc Ignáca Cypricha,

- delegátov na Konferenciu SsFZ za ObFZ Kysúc Jána Studeného, Milana Škorníka, Františka Mrmusa a ako náhradníka Štefana Vojtuša,

- delegátov na Konferenciu SsFZ za družstvá hrajúce súťaže dospelých SsFZ  Eduarda Gábriša, Štefana Mrenku a Jozefa Pavlíka a náhradník Peter Chmúra

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

  • turnaj starších žiakov roč. 99 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka.
  • turnaj dorastencov roč. 95 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec.

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni (umelá tráva, 5+1). Termín bude oznámený v nasledujúcej US. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.1.2013.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 6.12.2013 do 7.1.2014 zatvorený.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy